Po unieważnieniu poprzedniego postępowania wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kolbudy poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jankowo Gdańskie, Otomin oraz Buszkowy Górne nr PR.271.11.2022.

Treść ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Pobierz

Identyfikator postępowania na miniportalu UZP: 8c34f8f9-8e95-4e97-8b50-15a5ac39be2d

Link do postępowania na miniportalu: Przekieruj

Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4.900.000 zł (27.05.2022r. godz. 10.05)