Treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym w Biuletynie Zamówień Publicznych Pobierz

Identyfikator postępowania na miniportalu: 17e8de5c-9959-46e1-8cc0-34ea82d974ab

Link do postępowania na miniportalu: Przekieruj

Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 700.000 zł (03.06.2022r. godz. 10.15)