Adres:

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

 

Telefony:

(58) 682 72 89 (Kierownik, Gł. księgowa, Spec. ds. płac, kadr i obsługi kancelaryjnej)
(58) 682 72 89 wew. 12 lub 13 (Specjaliści ds. świadczeń rodzinnych)
(58) 682 72 89 wew. 14 (Specjalista ds. funduszu alimentacyjnego)
(58) 682 72 89 wew. 10 lub 11 (Pracownicy socjalni)

 

Fax:

(58) 692 09 92
(58) 682 72 89 wew. 15

 

E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny urzędowania: 

poniedziałek: 7.30 - 17.00
wtorek: 7.30 - 15.00
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.00
piątek: 7.30 - 15.00

 

Klauzula informacyjna dla klientów GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KOLBUDACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że: 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach (zwanym dalej GOPS w Kolbudach) z siedzibą w 83-050 Kolbudy przy Staromłyńskiej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest mgr Marcin Lazarowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kont. 530-072-074,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustawowych i wewnętrznych zadań GOPS w Kolbudach, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz realizacji zawartych umów,
 4. w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym odbiorcom, tj. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu GOPS w Kolbudach, na podstawie zawartej
  z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 5. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • wyrażona, dobrowolna i jednoznaczna zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • realizacja zawartej z Administratorem umowy - art. 6 ust. 1. lit. b RODO,
  • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na GOPS w Kolbudach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z realizacją ustawowych zadań w oparciu o nw. przepisy:
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne;
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
  • Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem”;
  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;
  • oraz inne akty prawa powszechnie obowiązującego, do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach.
 6. w większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani,
 7. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 9. dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający
  z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem
  a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.