W Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego (w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kolbudach) po raz pierwszy przeprowadzona zostanie rekrutacja do klasy IV oddziału sportowego  o specjalności koszykówka,  na rok szkolny 2020/2021. Oferta adresowana jest do uczniów i uczennic obecnych klas III. Przyjmowanie wniosków od 1 czerwca br.

Szkoła Podstawowa w Kolbudach prowadzić będzie szkolenie sportowe w dyscyplinie koszykówka  na podstawie programów szkolenia zatwierdzonych przez Ministra Sportu, a opracowanych przez Polski Związek Koszykówki.

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi co najmniej 10 godzin. W ramach tego wymiaru realizowane będą godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego oraz godziny zajęć sportowych wynikające z programu szkolenia.

O przyjęcie do sportowej klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Kolbudach, o specjalności koszykówka dziewcząt i chłopców, mogą ubiegać się uczniowie klas III szkoły podstawowej, którzy posiadają:

a) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, wyników badań bilansowych (jeżeli lekarz ten nie stwierdzi, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej)

b) podanie rodziców / prawnych opiekunów o przyjęcie kandydata do oddziału sportowego

c) zaliczoną próbę sprawności fizycznej.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOLBUDACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Termin

Etap rekrutacji

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

01.06 – 12.06.2020 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej w Kolbudach

19.06 – 22.06.2020 r.

Próby sprawności fizycznej

do 23.06.2020 r.

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych do oddziału sportowego

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

24.06 – 30.06.2020 r.

Składanie wniosków do Dyrektora Szkoły o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do oddziału sportowego

do 01.07.2020 r.

Rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

do 02.07.2020 r.

Uzupełnienie wniosku przyjęcia do oddziału sportowego o świadectwo szkolne, orzeczenie lekarskie dot. zdolności do uprawiania sportu

03.07.2020 r.

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału sportowego

W załączeniu Regulamin rekrutacji do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej w Kolbudach na rok szkolny 2020/2021

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Szymkiewicz tel. 693 482 283.