ORGANIZATORZY

Urząd Gminy Kolbudy
Szkoła Podstawowa w Kowalach
Uczniowski Klub Sportowy Gedanensis Gdańsk.

TERMIN I MIEJSCE
23-30.06.2024 r. Szkoła Podstawowa w Kowalach ul. Apollina 7.

GRUPY TURNIEJOWE
A – dla zawodników z rankingiem FIDE (szachy klasyczne) lub posiadających minimum ranking 1600 PZSzach).
B – dla zawodników 1400-1700 (PZSzach),
C – dla zawodników 1100-1250 (PZSzach),
D – dla zawodników 1000-1100 (PZSzach),
E – dla zawodników do lat 12,
F – otwarty turniej błyskawiczny.

SYSTEM ROZGRYWEK
Grupa A – system szwajcarski 9 rund, tempo gry 90 min + 30s/pos. na zawodnika (zgłoszony do FIDE). Zawodnicy zagraniczni muszą posiadać numer FIDE ID nadany przez macierzystą federację,
Grupa B – system szwajcarski 8 rund, tempo gry 60 minut na zawodnika,
Grupa C – system szwajcarski 7 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika,
Grupa D – system szwajcarski 6 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika.
Grupa E – system szwajcarski 9 rund, tempo gry 10 min + 5s/pos. na zawodnika.
Grupa F – system szwajcarski 11 rund, tempo gry 3 min + 2s/pos. na zawodnika (zgłoszony do FIDE).
W grupach A, B, C, D można zdobyć kategorię szachową.

WPISOWE
Grupa A – 130 zł w tym jest zawarta opłata klasyfikacyjno-rankingowa.
Arcymistrzowie (GM i WGM) zwolnieni z opłat, zawodnicy z tytułem IM i WIM płacą 50% ww. kwoty.
Grupy B, C, D, E, F – 50 zł.
Płatne przelewem na konto Klubu do 20.06.2024 r., po tym terminie zawodnik zostanie przyjęty po akceptacji Organizatora i wpłaceniu wyższego o 20 zł wpisowego (z wyjątkiem turnieju F).
Zawodnicy klubów AS Kolbudy i UKS Gedanensis Gdańsk płacą wpisowe niższe o 10 zł.

NAGRODY
Grupa A: I – 1200 zł + puchar, II – 800 zł + puchar, III – 600 zł + puchar, IV – 400 zł, V – 300 zł, VI – 200 zł.
Dodatkowe nagrody finansowe w wysokości 200 zł dla najlepszych w poszczególnych kategoriach: w grupach rankingowych (wg rankingu FIDE) do 1500, 1700, oraz dla najlepszej kobiety, nestora (powyżej 60 lat). Nagrody dodatkowe przyznane zostaną tylko w przypadku udziału minimum trójki zawodników w danej kategorii.

W Grupie B, C, D nagrodami są karty podarunkowe EMPiK o wartości: I – 300 zł + puchar, II – 250 zł + puchar, III – 200 zł + puchar, IV – 150 zł, V – 100 zł, VI – 70 zł. Przewiduje się również nagrody niespodzianki. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
Nagrody w Grupie E i F podane zostaną w osobnym komunikacie.
Nagrody mogą być łączone i należy je odebrać osobiście na zakończeniu turnieju, a w przypadku nieobecności, nagroda przechodzi na następną osobę w danej klasyfikacji.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 20.06.2024 r. - elektronicznie (e-mail): , SMS na numer 501 184 879 lub na stronie internetowej: http://www.chessarbiter.com. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię szachową, ranking, przynależność klubową lub miejscowość, dokładną datę urodzenia.
Zgłoszenie będzie przyjęte dopiero wówczas, gdy zawodnik wpłaci wpisowe na konto Klubu UKS Gedanensis Gdańsk, ul. Dworska 34 80-506 Gdańsk.
Nr konta 62 1440 1345 0000 0000 0389 6862.

TERMINARZ
23.06. – 09:30-09:55 weryfikacja listy startowej Grup A i D
10:00 I runda Grupy A oraz Grupy D (cały turniej zostanie rozegrany
jednego dnia)
15:00 II runda Grupy A
24.06. – 16:30- 16:55 weryfikacja listy startowej Grupy C
17:00 III runda Grupy A oraz I runda Grupy C (tego dnia zostaną
rozegrane 4 rundy)
25.06. – 17:00 IV runda Grupy A oraz V runda Grupy C (tego dnia turniej
zostanie zakończony)
26.06. – 16:30-16:55 weryfikacja listy startowej Grupy B
17:00 V runda Grupy A oraz I runda Grupy B (tego dnia zostaną
rozegrane 2 rundy)
27.06. – 17:00 VI runda Grupy A oraz III runda Grupy B (tego dnia zostaną
rozegrane 2 rundy)
28.06. – 17:00 VII runda Grupy A oraz V runda Grupy B (tego dnia zostaną
rozegrane 2 rundy)
29.06. – 10:00 VIII runda Grupy A oraz VII runda Grupy B (tego dnia
zostaną rozegrane dwie rundy i turniej zostanie zakończony)
15:00-15:25 zapisy do turnieju błyskawicznego
15:30 I runda Grupy F
30.06. – 09:30-09:55 weryfikacja listy startowej Grupy E
10:00 IX runda Grupy A oraz I runda Grupy E (cały turniej zostanie
rozegrany jednego dnia, przewidywane zakończenie ok. godz. 15:00)
14:15 zakończenie turnieju Grupy A.

Kolejne rundy w grupach B, C, D będą się odbywały z przerwą 5-minutową po zakończeniu ostatniej partii rundy poprzedniej.

UWAGI KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian,
 • maksymalne spóźnienie na rundę – 30 minut.
 • turniej zostanie rozegrany zgodnie z aktualnymi wytycznymi ministra zdrowia dotyczącymi organizacji imprez sportowych,
 • obowiązują przepisy FIDE i PZSzach,
 • decyzje sędziego głównego w trakcie trwania zawodów są ostateczne,
 • za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia i ubezpieczenie odpowiada zawodnik lub osoby delegujące,
 • osoby niepełnoletnie na turnieju przebywają pod opieką osób dorosłych,
 • w trakcie zawodów obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego, niniejszego Regulaminu oraz ustalenia zawarte w komunikatach organizacyjnych,
 • zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjno –marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych,
 • dodatkowe informacje można znaleźć na stronach: www.kolbudy.pl, www.szachy.gda.pl