Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy spotkali się z wójtem Markiem Golińskim i jego zastępcą Robertem Aszykiem, aby omówić zasady wzajemnej współpracy. W sali koncertowej Urzędu Gminy Kolbudy pojawili się przedstawiciele lokalnych klubów sportowych, a także stowarzyszeń działających na rzecz kultury i dziedzictwa, współpracy międzynarodowej czy osób zmagających się z chorobami rzadkimi.

- Bardzo liczę na owocną współpracę, gdyż wsparcie organizacji pozarządowych jest nieocenione – mówił wójt Marek Goliński. – W wielu obszarach NGO wspierają, a nawet wyręczają samorząd w przygotowywaniu oferty dla mieszkańców. To ogromna pomoc dla gminy, którą będziemy chcieli optymalnie wykorzystać.

Wójt i jego zastępca mówili, że gmina rozważa wprowadzenie zmian w zasadach pobierania od klubów i stowarzyszeń opłat za korzystanie z obiektów, w których realizowane są zajęcia. Podkreślili, że do tej pory organizacje pozarządowe znaczną część otrzymanych dotacji zwracały do budżetu w formie opłat za korzystanie z gminnej infrastruktury.

Samorządowcy zaprosili gości do składania ofert w ogłaszanych przez samorząd konkursach. Zapowiedzieli, że merytoryczni pracownicy urzędu służyć będą pomocą oraz wsparciem na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej.

- Chcemy, żeby wnioski były akceptowalne i żeby jak najwięcej organizacji z nami współpracowało – mówili.

Zastępca wójta Robert Aszyk zapowiedział, że po wakacjach rozpoczną się prace nad projektem przyszłorocznego budżetu.

- Zachęcamy organizacje pozarządowe do zgłaszania pomysłów – mówił. – Budżet, to nie tylko inwestycje. To również zajęcia dla mieszkańców, z których nasza gmina zawsze słynęła. Spotykaliśmy się z przedstawicielami klubów i organizacji jeszcze przed wyborami. Wiemy, że macie wiele ciekawych koncepcji. Dzielcie się nimi. Zapraszamy do współpracy nad kształtem przyszłorocznego budżetu.

Gospodarze spotkania mówili o tym, że aktualnie gminna oferta projektów adresowanych do lokalnej społeczności obejmuje przede wszystkim dzieci i osoby starsze. To półkolonie, oferta klubów seniora czy zajęcia sportowe. W przyszłości samorząd chciałby położyć większy nacisk na projekty kierowane do mieszkańców w – jak to określono – środkowym przedziale wiekowym.

W przygotowaniu oferty dedykowanej mieszkańcom pomóc mogą pełnomocnicy. Wójtowie zapowiedzieli zebranym, że oprócz osób wspierających działania na rzecz seniorów planowane jest także powołanie pełnomocnika ds. młodzieży oraz pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami.

Z sali padła propozycja, aby w konkursach grantowych rozgraniczyć ofertę sportową od kulturalnej, gdyż obie wymagają zupełnie innych kryteriów i trudno oceniać je jedną miarą. Wójt Marek Goliński powiedział, że rozgraniczenie takie brane jest pod uwagę również w Urzędzie Gminy Kolbudy. W planie jest bowiem rozdzielenie istniejącego aktualnie Referatu Kultury, Sportu i Programów Społecznych.

Przedstawiciele urzędu zapowiedzieli również, że samorząd w większym niż dotąd zakresie wspierał będzie kluby i stowarzyszenia w ramach działań promocyjnych, zarówno w obrębie gminy jak i poza jej granicami.

- Zależy nam, aby o gminie w pozytywnym świetle mówiono jak najwięcej – powiedział zastępca wójta Robert Aszyk. – Będziemy więc w większym niż dotąd stopniu promować wasze wydarzenia i nagłaśniać sukcesy jakie osiągacie.

Padła obietnica, że urząd udzieli wsparcia w sięganiu po środki zewnętrzne, o które aplikować będą kluby i stowarzyszenia.

Znaczna część spotkania dotyczyła też kwestii technicznych dotyczących składania ofert w ramach ogłaszanych konkursów.