Inwestycje i remonty

Zajęcie pasa drogowego

Sposób załatwienia sprawy:

W celu wydania decyzji/zgody na zajęcie pasa drogowego, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załącznikami na 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy dołączyć:

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa, a w przypadku reklam jej wymiary, - schemat zabezpieczenia robót lub uzgodniony projekt tymczasowej organizacji ruchu,

- decyzję lokalizacyjną jeśli była wydana,

- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub prowadzenia robót, zamiarze budowy przyłączy,

- harmonogram prac w przypadku etapowania robót, z podaniem powierzchni zajęcia pasa i powierzchni umieszczanych urządzeń z rozbiciem na każdy dzień osobno,

- w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał, urzędowo poświadczony odpis lub podpisany kwalifikowanym podpisem cyfrowym elektroniczny plik pełnomocnictwa inwestora wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od pełnomocnictwa;

Przekazanie pasa drogowego może odbyć się protokołem przekazania, dokumentującym stan istniejący.* Odbiór pasa odbywa się na protokolarnie wraz z dołączeniem szkicu geodezyjnego oraz wynikami wskaźników zagęszczenia wykopów.*

 

* - warunki i sposób przekazania pasa drogowego oraz wymagane dokumentu do odbioru pasa określane są każdorazowo w treści decyzji/zgody na zajęcie pasa drogowego Zajęcie pasa drogowego