Projekt pn. .„Jajko czy kura …
- przedszkolaki z Gminy Kolbudy rozwijają swoje kompetencje”

Umowa nr RPPM.03.01.00-22-0043/18-00

 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie UE w kwocie   1 723 731,18 zł

Koszt kwalifikowalny:  2 027 919,04 zł

Projekt skierowany jest do grupy 435 dzieci w wieku 3-6 lat oraz 14 nauczycieli z dziewięciu gminnych placówek przedszkolnych:

 1. Oddział Wychowania Przedszkolnego w Kolbudach
 2. Odział Przedszkolny w Kolbudach
 3. Odział Przedszkolny w Buszkowach
 4. Oddział Wychowania Przedszkolnego w Bielkówku
 5. Odział Przedszkolny w Bielkówku
 6. Oddział Wychowania Przedszkolnego w Lublewie Gdańskim
 7. Odział Przedszkolny w Lublewie Gdańskim
 8. Oddział Wychowania Przedszkolnego w Kowalach
 9. Oddział Przedszkolny w Pręgowie

Obejmuje:

 1. utworzenie 50 nowych trwałych miejsc wychowania przedszkolnego w Kowalach wraz z wyposażeniem.
 2. podniesienie jakości świadczonych usług w ośrodkach przedszkolnych poprzez wprowadzenie różnych form działalności edukacyjnej  w tym: zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe przedszkolaków,  zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjne.
 3. podniesienie kwalifikacji nauczycieli z innowacyjnych metod nauczania oraz warsztaty z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii
 4. doposażenie przedszkoli w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć.

 

loag-ue

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"