Gmina Kolbudy 27 kwietnia 2020 r. podpisała  z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu na zakup sprzętu komputerowego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

I Osi priorytetowa– „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Dofinansowanie w kwocie 99 777,60 zł , tj. 100 % kwoty wydatków kwalifikowalnych

W ramach projektu zakupiono 39 komputerów przenośnych niezbędnych do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym, które przekazano do 6 placówek oświatowych Gminy Kolbudy.