Gmina Kolbudy zakupiła i przekazała do publicznych szkół 39 laptopów. Sprzęt elektroniczny, za kwotę blisko stu tysięcy złotych, opłacono ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakupione komputery z pewnością pomogą w realizacji nauki zdalnej, która w czasie epidemii realizowana jest przez nasze placówki oświatowe.

- Gmina Kolbudy zakupiła w sumie 39 laptopów, które zostały już przekazane do naszych szkół – mówi Iwona Niedzielska, kierownik Referatu programów Rozwojowych i Strategii Urzędu Gminy Kolbudy. – Umowa zawarta z Centrum Projektów Polska Cyfrowa opiewa na kwotę 99 777,60 zł i stanowi 100 procent kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Podczas zawieszenia zajęć w szkołach, sprzęt komputerowy jest niezbędny do przeprowadzania lekcji na odległość. Zakupione przez gminę laptopy będą mogły być udostępnione potrzebującym ich uczniom i nauczycielom.

- Pandemia koronawirusa i wynikające z niej zawieszenie zajęć szkolnych zmusiły nauczycieli i uczniów do gwałtownej zmiany – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Do realizacji zajęć zdalnych niezbędny jest odpowiedni sprzęt. Wiadomo, ze nie wszystkie dzieci nim dysponują. Gdy tylko nadarzyła się możliwość uzyskania grantów na zakup laptopów złożyliśmy stosowny wniosek i nie tracąc czasu przystąpiliśmy do zakupów. Nasi nauczyciele bardzo dobrze radzą sobie z pracą zdalną i doskonale znają potrzeby swoich uczniów. Sprzęt z pewnością pomoże w procesie dydaktycznym realizowanym on line oraz posłuży szkołom w przyszłości, gdy już będziemy mogli wrócić do tradycyjnej nauki.

Program, z którego od 1 kwietnia br. mogą korzystać wszystkie samorządy jest efektem współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa środki przekazać na zakup sprzętu dla szkół. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 100 tysięcy złotych i jest powiązana z liczbą uczniów w gminie.

Środki na zakup laptopów przyznano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”  dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.