Gmina Kolbudy podpisała  z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu na zakup sprzętu komputerowego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

I Osi priorytetowa– „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.

Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”  zdalna Szkoła +  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Dofinansowanie w kwocie 95 000,00 zł, tj. 100 % kwoty wydatków kwalifikowalnych

W ramach projektu zakupiono 38 komputerów przenośnych niezbędnych do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym, które przekazano do 5 placówek oświatowych Gminy Kolbudy.