Gmina Kolbudy wraz Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie wspólnie realizują projekt grantowy pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw: pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego”, ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Uzyskane dofinansowanie w kwocie 84 000,00 zł (grant), tj. 100 % kwoty wydatków kwalifikowalnych

Projekt obejmuje realizację szkoleń dla mieszkańców gminy Kolbudy
w zakresie podniesienia  kompetencji cyfrowych oraz zakup 10 komputerów przenośnych.

Szkolenia prowadzone są w siedmiu obszarach tematycznych:

  1. Rodzic w Internecie
  2. Mój biznes w sieci
  3. Moje finanse i transakcje w sieci
  4. Działam w sieciach społecznościowych
  5. Tworzę własną stronę internetową
  6. Kultura w sieci

Wymiar szkolenia na osobę: 12 h

Termin realizacji szkoleń: do 15.11.2020 r.