Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Projekt grantowy  pn. Usługi indywidualnego transportu doo to door na terenie Gminy Kolbudy

 

realizowany w ramach projektu pn. Usługi indywidualnego transportu doo to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020

Kwota dofinansowania: 551 204,00 zł

Całkowity koszt projektu: 551 204,00 zł (100%)

Termin realizacji:  01.01.2021-31.08.2022 r.

Cel:  wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności