Gmina Kolbudy wraz Akademią marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni  wspólnie realizują projekt grantowy
pn. „Młodzieżowa Akademia Kreatywności”

 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020

Kwota dofinansowania: 842 220,00 zł (85 %)

Całkowity koszt projektu:  990 792,0000 zł

Termin realizacji:  01.09.2020 r. – 30.06.2022 r.

Cel:  podniesienie kompetencji w zakresie innowacyjności, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów oraz umiejętności  pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy 240 uczniów w wieku 13-16 lat poprzez ich uczestnictwo
w kursach edukacyjnych