Projekt dofinansowany  ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Przedmiotowy projekt jest odpowiedzią na PROBLEM liczby uchodźców z Ukrainy, opuszczających kraj ze względu na zbrojny atak Federacji Rosyjskiej. Liczebność uchodźców, szybkość jej wzrostu, bardzo trudna sytuacja bytowa, struktura grupy, w której przeważają kobiety z nieletnimi dziećmi oraz często występujące traumy i inne następstwa znalezienia się w sytuacji zagrożenia życia, sprawiają że niezbędne jest opracowanie systemu wsparcia dla tych osób, pozwalającego im na odnalezienie się w warunkach polskich, w tym na rynku pracy oraz w społeczeństwie, które z kolei pozwolą im „stanąć na nogach” i zarządzać swoim życiem w trudnej sytuacji, w której się znaleźli.

Projekt będzie realizowany przez dwa podmioty: Gminę Kolbudy (GK) oraz Stowarzyszenie Kaszubskie Centrum Edukacji „Vademecum” (SKCE). Konsekwencją współpracy tych dwóch realizatorów jest miejsce realizacji projektu. Zasięg działań lidera obejmie gminę Kolbudy, natomiast współrealizator swoimi działaniami obejmie obszar trzech powiatów: wejherowskiego, kościerzyńskiego i gdańskiego.

W ramach projektu uczestnicy objęci zostaną:

  1. a) procesem kompleksowej aktywizacji zawodowej, obejmującej poradnictwo zawodowe pośrednictwo pracy oraz możliwość uzyskania kompetencji lub kwalifikacji pożądanych na rynku pracy;
  2. b) aktywizację społeczną, której celem jest wsparcie w przechodzeniu przez procedury administracyjne i formalne, a także dające możliwość odnalezienia się w lokalnej społeczności; będzie ona również połączona z usługami skierowanymi do dzieci wymagających wsparcia rozwojowego.

 

Dofinansowanie w kwocie : 759 900,00 zł (100%)