ZARZĄDZENIE NR 59/2016

WÓJTA GMINY KOLBUDY

z dnia 4 sierpnia 2016 r.

w sprawie zwołania Zebrania Wyborczego Sołectwa Buszkowy

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2015, poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 15 uchwały nr XLIX/407/2014 Rady Gminy Kolbudy z dnia 28 października 2014 roku Statut Sołectwa Buszkowy (Dz. Urz. Woj. Pom. 2014, poz. 4044),
Wójt Gminy Kolbudy zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwołuje się Zebranie Wyborcze Sołectwa Buszkowy na dzień 31 sierpnia 2016 roku, w celu wyboru Sołtysa.

2. Zebranie odbędzie się w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Buszkowach o godzinie 18.30. W przypadku braku kworum Zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 18.45.

3. Zebranie Wyborcze zostanie przeprowadzone według następującego porządku: 

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 3. Przedstawienie porządku Zebrania.
 4. Głosowanie nad przyjęciem rezygnacji Sołtysa Sołectwa Buszkowy.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Sołtysa.
 6. Wybór Sołtysa Sołectwa Buszkowy
  • Zgłaszanie kandydatur
  • Prezentacja kandydatów
  • Głosowanie.
  • Ogłoszenie wyników wyborów Sołtysa.
 7. Zamknięcie Zebrania Wyborczego.

§ 2. Do prowadzenia Zebrania, o którym mowa w § 1 upoważniam Pana Łukasza Kobus – Sekretarza Gminy Kolbudy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4 . Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kolbudy.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kolbudy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolbudy, na tablicach ogłoszeń na terenie Sołectwa Pręgowo oraz na stronie internetowej Sołectwa Pręgowo. 


  

OBWIESZCZENIE

Na podstawie § 15 uchwały nr XLIX/407/2014 Rady Gminy Kolbudy z dnia 28 października 2014 roku Statut Sołectwa Buszkowy (Dz. Urz. Woj. Pom. 2014, poz. 4044),

WÓJT GMINY KOLBUDY

zwołuje

Zebranie Wyborcze Sołectwa Buszkowy,

w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Buszkowy,

które odbędzie się w I terminie:

w dniu 31 sierpnia 2016 roku o godz. 18.30 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Buszkowach.

 

II Termin z powodu braku kworum: 31 sierpnia 2016 roku o godz. 18.45.

 

Porządek Zebrania Wyborczego:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 3. Przedstawienie porządku Zebrania.
 4. Głosowanie nad przyjęciem rezygnacji Sołtysa Sołectwa Buszkowy.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Sołtysa.
 6. Wybór Sołtysa Sołectwa Pręgowo
  • Zgłaszanie kandydatur
  • Prezentacja kandydatów
  • Głosowanie.
  • Ogłoszenie wyników wyborów Sołtysa.
 7. Zamknięcie Zebrania Wyborczego.