Za nami pierwsze zebrania z rodzicami uczniów, którzy od września br. rozpoczną naukę w naszej szkole. Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz zgłaszane sugestie i propozycje. Wszystkie te spotkania stanowiły dla nas niezwykle cenną lekcję. Jak wielokrotnie podkreślaliśmy zależy nam na ścisłej współpracy z rodzicami. Chcemy, aby nasza - wspólnie przygotowana - oferta była dostosowana do indywidualnych potrzeb dzieci. Wiele pytań zadawanych podczas wszystkich spotkań powtarzało się. Postanowiliśmy więc krótko podsumować najważniejsze tematy poruszone przez rodziców.

 • Do szkoły zgłoszono dotychczas 643 uczniów (8 klas I, 3 klasy II, 2 klasy III, 7 klas IV, 4 klasy V, 3 klasy VI, 2 klasy VII i 1 klasa VIII). Są cztery oddziały integracyjne (po jednym w klasach: I, II, IV oraz VI)
 • Od lipca powinien rozpocząć działalność sekretariat szkoły, co znacznie ułatwi kontakt z rodzicami dzieci.
 • Tymczasowe biuro szkoły mieści się w sali nr 301 Urzędu Gminy Kolbudy, tel. (58) 691 05 61.
 • Autoryzowane informacje dotyczące szkoły publikowane są na profilu facebook Szkoła Podstawowa w Kowalach oraz w specjalnej zakładce „Budowa Szkoły Podstawowej w Kowalach” w serwisie www.kolbudy.pl
 • Kadra pedagogiczna została wyłoniona. Na podstawie 351 złożonych aplikacji wybrano 40 nauczycieli, dodatkowych 15 przejdzie z ZKPiG w Kolbudach.
 • Uczniowie poznają szkołę, swoich wychowawców oraz nauczycieli podczas „dnia otwartego”, który zostanie zorganizowany pod koniec sierpnia. Do udziału już dziś zapraszamy dzieci wraz z rodzicami/opiekunami.
 • Podstawowym językiem obcym w szkole będzie język angielski, dodatkowym (dla klas VII-VIII) język niemiecki. Do dyspozycji uczniów będą dwie pracownie językowe.
 • Podręczniki dla uczniów zostaną zamówione w lipcu.
 • Zapisy do świetlicy prowadzone będą na początku września. Przy ustalaniu godzin funkcjonowania świetlicy uwzględnione zostaną sugestie rodziców.
 • We wrześniu określona zostanie oferta zajęć pozalekcyjnych, która ma być dostosowana do potrzeb i zainteresowań uczniów.
 • Podstawowe wyposażenie sal zostało zamówione. Uwzględnione zostaną również potrzeby nauczycieli, którzy we wrześniu sami określą jaki sprzęt będzie niezbędny do realizacji zajęć.
 • Zajęcia wychowania fizycznego, do czasu oddania do użytku sali gimnastycznej (powinna być gotowa do końca br.), odbywać się będą na zewnętrznych boiskach, placach zabaw oraz w salach korekcyjnych. Uczniowie klas IV w ramach zajęć wyjeżdżać będą na basen.
 • Żywienie uczniów odbywać się może w formie kateringu (do ustalenia pozostaje miejsce wydawania posiłków). Inny z wariantów zakłada rezygnację ze zbiorowego wyżywienia do czasu oddania do użytku kuchni i stołówki , która znajdzie się w budynku B. Decyzja w tej sprawie zapadnie we wrześniu. Pod uwagę wzięte zostaną opinie i sugestie rodziców.
 • Ostateczne listy klas zostaną zaprezentowane w sierpniu, podczas „dnia otwartego”. Prosimy, aby podania dotyczące przeniesienia ucznia składać do końca bieżącego tygodnia. (do 15 czerwca br.)
 • Uczniowie klas IV w ramach zajęć wychowania fizycznego będą dowożeni na basen (uczniowie zaczynają lub kończą dzień w szkole zajęciami na pływalni). Uczniowie innych klas mogą korzystać z odpłatnych wyjazdów na pływalnie, tak jak ma to miejsce w innych szkołach na terenie Gminy Kolbudy. Rodzice pokrywają około 1/3 kosztów.
 • Organizacja ewentualnych dowozów dzieci do szkoły leży w gestii poszczególnych samorządów.
 • W szkole będzie 2 logopedów, 2 psychologów, 2 pedagogów, stomatolog oraz pielęgniarka.
 • Duża świetlica podzielona zostanie na trzy strefy. Uczniowie będą mogli w nich pracować (przygotowywać się do zajęć), bawić się oraz odpoczywać.
 • Zadania domowe muszą mieć sens. Szkoła sięgnie do nowoczesnych metod, które zachęcą uczniów do samodzielnej pracy i nauki. Uczeń ma się rozwijać głównie w szkole i wiele zapamiętywać podczas lekcji.
 • Zajęcia rozpoczynać się będą prawdopodobnie o godzinie 8.00.
 • Uczniowie będą mieli do swojej dyspozycji szafki w klasach.