W dniu 30 lipca 2014 została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Kolbudy, reprezentowaną przez Wójta Gminy Leszka Grombalę, na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kolbudy – edycja 2014”.

Dotacja wyniosła 2 520 zł, z czego 50% - 1260 zł pochodziło ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a kolejne 50% ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Zgodnie z Programem Priorytetowym NFOŚiGW „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, dotacja jest udzielana jednostkom samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz posiadają program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez WFOŚiGW w Gdańsku zakwalifikowane do dofinansowania zostały tylko zadania o pierwszym stopniu pilności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. W Gminie Kolbudy udzielona dotacja pozwoliła na usunięcie 238 m2 pokrycia dachowego (eternitu) o wadze 3,260 Mg z jednej posesji.