1. Kompleks boisk sportowych jest administrowany przez Wójta Gminy Kolbudy.

2. Kompleks boisk czynny jest: poniedziałek - piątek 8.00-21.30, sobota 12.00-19.30, niedziela 15.00-19.30.

3. W dni powszednie, będące równocześnie dniami nauki szkolnej kompleks boisk w godzinach od 8.00 do 16.00 udostępniany jest na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczącej się w placówkach oświatowych.

4. W pozostałych godzinach,dla celów treningowych realizowanych przez Kluby Sportowe a także w soboty, niedziele kompleks obiektów dostępny jest dla wszystkich chętnych.

5. Korzystanie z kompleksu boisk odbywa się w oparciu o harmonogram i jest bezpłatne. Harmonogram zajęć odbywających się na terenie kompleksu boisk ustala i na bieżąco koordynuję gospodarz obiektu-trener środowiskowy nadzorujący funkcjonowanie kompleksu boisk.

6. Szkoły oraz Kluby Sportowe mogą korzystać z kompleksu boisk na warunkach określonych w niniejszym regulaminie po uprzednim zarezerwowaniu terminów u gospodarza-trenera środowiskowego obiektu w ilości pozwalającej na proporcjonalne korzystanie z obiektów przez wszystkie zainteresowane szkoły i kluby.

7. Zajęcia grup szkolnych korzystających z kompleksu boisk powinny odbywać się w obecności nauczyciela – opiekuna grupy, natomiast zajęcia realizowane przez kluby sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera.

8. Obowiązkiem osób korzystających z obiektu jest:
   a) Pozostawić obuwie nie sportowe w szatni i założyć właściwe obuwie sportowe (obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego lub obuwie typu halowego),
   b) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu obiektu,
   c) Utrzymanie czystości i porządku na terenie kompleksu boisk sportowych, szatni i pomieszczeniach sanitarnych,
   d) Podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

9. Z obiektu korzystać nie mogą osoby:
   a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie środków odurzających,
   b) z przeciwwskazaniami lekarskimi.

10. Przebywającym na terenie obiektu zabrania się:
   a) Palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych,
   b) Używania butów piłkarskich na wysokich oraz metalowych kolcach oraz korków,
   c) Wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
   d) Wnoszenia i używania sprzętu niesportowego,
   e) Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
   f) Korzystania ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie obiektu,
   g) Regulowania ustawienia grzejników i innych urządzeń wyposażenia szatni sanitariatów,
   h) Wprowadzania zwierząt,
   i) Korzystania z boisk bez zgody gospodarza-trenera środowiskowego obiektu,
   j) Zakłócania porządku i używania słów wulgarnych

11. Zabrania się wnoszenia na teren kompleksu:
   a) Wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
   b) Środków odurzających lub substancji psychotropowych,
   c) Puszek, butelek itp. produktów wykonywanych z kruchego lub twardego materiału
   d) Napojów alkoholowych, przedmiotów ostrych.

12. Na terenie obiektu zabrania się stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

13. Osoby prowadzące zajęcia oraz korzystające z obiektu zobowiązane są:
   a) Punktualnego rozpoczęcia oraz zakończenia zajęć,
   b) Utrzymania czystości w obiekcie,
   c) Zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie

14. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach pomieszczeniach sanitarnych po każdych zajęciach.

15. Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący winien sprawdzić stan techniczny użytkowanego sprzętu – usterki zgłosić obsłudze.

16. Osoby niszczące sprzęt, urządzenia obiektu, nawierzchnię boisk ponoszą odpowiedzialność materialną za zaistniałe szkody.

17. Administrator kompleksu boisk może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z obiektu.

18. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach kompleksu boisk administrator nie ponosi odpowiedzialności.

19. W całym kompleksie boisk obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.

20. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać opiekunowi lub obsłudze obiektu.

21. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu mogą być usunięte z terenu kompleksu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia. Decyzję o ewentualnym usunięciu takiej osoby podejmuje gospodarz-trener środowiskowy obiektu.

22. Gospodarz-trener środowiskowy obiektu sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie kompleksu boisk zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

23. Administrator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian harmonogramu udostępniania obiektu.

24. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy się zwracać do administratora kompleksu boisk.

25. Gospodarz-trener środowiskowy obiektu ma obowiązek prowadzenia książki użytkowania kompleksu boisk.

26. Osoba reprezentująca klub sportowy lub grupę zorganizowaną jest zobowiązana do spisania z administratorem deklaracji o pełnej odpowiedzialności materialnej na wypadek ewentualnych szkód majątkowych oraz za wypadki uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu powstałe w związku z korzystaniem z kompleksu boisk, zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

document Treść regulaminu - [format .rtf - 47 KB] (47 KB)