Kolbudy, 2015-03-27

Zawiadomienie
GK.6220.2.2015 Kolbudy, dnia 27.03.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Kolbudy, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

ZAWIADAMIA:
o wydaniu w dniu 25.03.2015 r. decyzji znak: GK.6220.2.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa ,,Pawilonu materiałów budowlanych wraz ze składem zewnętrznym”, zlokalizowanym w Kowalach, gm. Kolbudy, dz. nr 55/2 i 54/2.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kolbudach pok. 218a.

Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala