Kolbudy, 2015-03-10

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Kolbudy, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

ZAWIADAMIA:
o wydaniu w dniu 10.03.2015 r. decyzji znak: GK.6220.1.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicach: Szlacheckiej, Staropolskiej, Pałacowej i Kasztelańskiej, położonych w zachodniej części Kowal, gm. Kolbudy” (Obręb Kowale dz. nr: 29/5, 60/1, 60/20, 60/24, 60/30, 60/34, 60/35, 62/2, 62/4, 62/5, 62/6, 73/3, 73/17, 73/23, 73/24, 73/25, 73/26, 73/44, 73/45, 73/54, 73/56, 73/58, 73/60, 73/61, 73/83, 73/84, 73/85, 73/91, 73/92, 73/96, 73/101, 73/110, 73/114, 73/116, 76/2, 76/4, 76/5, 77/2, 78/2, 84/6, 86/3, 90/5, 94/25, 94/26, 98, 132/5; Obręb Lublewo dz. nr: 268/4, 268/5, 268/7).

 

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kolbudach pok. 218a.

Informację o wydanej decyzji zamieszczono na stronie internetowej WWW.ekoportal.pl, w publiczne dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala