WGK.6721.15.2017                                                                                                                                                Kolbudy, dnia 30 marca 2021 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOLBUDY

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miejscowości Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 293 ze zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr XXXI/309/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miejscowości Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 kwietnia 2021 r. do 7 maja 2021 r.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie poprzez:

 • udostępnienie dokumentacji w siedzibie Urzędu Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy w godzinach od 8:00 do 15:00 (za wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) – wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerami (0-58) 691 05 21, (0-58) 691 05 20;
 • opublikowanie dokumentacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolbudy pod adresem http://bip.kolbudy.pl/artykul/1554/2660/projekt-planu-miejscowego-dla-wschodniej-czesci-miejscowosci-lublewo-gdanskie-gm-kolbudy-ii-wylozenie-7-04-2021r-7-05-2021r

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kolbudach przy ul. Staromłyńskiej 1 w Kolbudach (sala Gminnego Ośrodka Kultury) o godzinie 16:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kolbudy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2021 r.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Kolbudy w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Kolbudy publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolbudy na stronie internetowej: http://bip.kolbudy.pl/zarzadzenia/25

Informuję, że:

 1. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Kolbudy z siedzibą w Kolbudach (83-050) przy ul. Staromłyńskiej 1,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (58) 691 05 21.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel:  + 48 530 072 074, pisemnie pod adresem Urzędu Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy.
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą administratorowi usługi w zakresie sporządzenia dokumentów planistycznych.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Kolbudy, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 7. Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 8. Zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prawo informacji o źródle danych osobowych nie zebranych od osoby, której dotyczą, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych przy składaniu uwag jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 10. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wójt Gminy Kolbudy
Andrzej Chruścicki