WGK.6721.1.2021                                                                                                                                                Kolbudy, dnia 30 marca 2021 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOLBUDY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Siostry Faustyny we wsi Kowale, gm. Kolbudy

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz.U. z 2020r.,poz. 293 ze zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kolbudy uchwały Nr XXIX/237/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar działek o nr 13/17, 13/18, 13/19, 13/20 i 13/69 w obrębie Kowale, gm. Kolbudy.

Teren od strony zachodniej przylega do ul. Starowiejskiej, a od strony południowo-wschodniej do ul. Siostry Faustyny w Kowalach. Granice opracowania szczegółowo określa załącznik graficzny do ww. uchwały udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kolbudach pod adresem http://bip.kolbudy.pl/uchwala/2535/uchwala-nr-xxix-237-21

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kolbudy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (poprzez sporządzenie projektu planu miejscowego, który w następnych etapach zostanie przedłożony do publicznego wglądu).

Informuję, że:

  1. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Kolbudy z siedzibą w Kolbudach (83-050) przy ul. Staromłyńskiej 1, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (58) 691 05 21.
  2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel:  + 48 530 072 074, pisemnie pod adresem Urzędu Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy.
  3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną.
  4. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą administratorowi usługi w zakresie sporządzenia dokumentów planistycznych.
  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Kolbudy, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
  7. Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
  8. Zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prawo informacji o źródle danych osobowych nie zebranych od osoby, której dotyczą, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych przy składaniu wniosków jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  10. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wójt Gminy Kolbudy
Andrzej Chruścicki