Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z preferencyjnej pożyczki  WFOŚiGW w Gdańsku.

W dniu 3 listopada 2014 roku Gmina Kolbudy podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czapielsk”.

Zadanie w 50% finansowane jest ze środków preferencyjnej pożyczki pozyskanej przez Gminę Kolbudy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Przy koszcie kwalifikowanym zadania  1 816 030,00zł kwota uzyskanej pożyczki  wyniosła 909 000,00zł.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie wbudowane 7082 mb kanalizacji grawitacyjnej, 1562 mb kanalizacji tłocznej oraz trzy sieciowe przepompownie ścieków. Realizacja inwestycji pozwoli na likwidację 54 zbiorników bezodpływowych na terenie posesji objętych zakresem zadania i przyłączenie do sieci 189 RLM. Całe przedsięwzięcie daje warunki techniczne przyłączenia 150 budynków jednorodzinnych. Realizacja zadania bezpośrednio przyczyni się do poprawy stanu czystości wód powierzchniowych i głębinowych na terenie całej gminy.