Energia stanowi jedną z najważniejszych materialnych potrzeb życiowych człowieka. Jej produkcji, tak jak każdej działalności człowieka, towarzyszy korzystanie ze środowiska, a ubocznym tego skutkiem jest emisja zanieczyszczeń, zwłaszcza gdy jako paliwa stosuje się węgiel i inne paliwa kopalne.

W przypadku energetyki przemysłowej i zawodowej ostre wymagania ochrony środowiska wymuszają stosowanie najlepszych, dostępnych technologii produkcji energii elektrycznej i ciepła (technologie BAT). Efektem tego jest znacząca redukcja emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych i zawodowych. Natomiast produkcja ciepła, z wykorzystaniem węgla jako paliwa, w źródłach rozproszonych – w sektorze komunalnym, budownictwie jednorodzinnym, budynkach użyteczności publicznej, rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie, rozproszonych jednostkach wojskowych oraz w zakładach przemysłowych, wszędzie tam, gdzie nieekonomiczne jest stosowanie wysokosprawnych instalacji oczyszczania spalin oraz gdzie stosowane są przestarzałe instalacje kotłowe c.o. oraz piece domowe i gdzie stosowana jest „zła praktyka” spalania węgli niesortymentowych, jak również spalanie oraz współspalanie odpadów komunalnych – powoduje bardzo duże emisje zanieczyszczeń do atmosfery. Sprawność energetyczna tych instalacji jest niska i nie przekracza średniorocznie 50%. Skutkiem tego jest także nadmierne zużycie węgla, wyższe aniżeli wynika to z zapotrzebowania na energię w tych źródłach. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego dotyczy wszystkich trzech jego elementów: powietrza, gleby i wody. Jakość powietrza ma jednak decydujące znaczenie w procesie zanieczyszczania środowiska. Wprowadzane do atmosfery pierwotne zanieczyszczenia oraz generowane wtórne ksenobiotyki oddziałują na pozostałe elementy środowiska — glebę i wodę. Wśród zanieczyszczeń występujących w atmosferze, rozróżnia się zanieczyszczenia pierwotne i wtórne.

Do grupy głównych pierwotnych zanieczyszczeń należą:

-ditlenek węgla (CO2);

-tlenek węgla (CO);

-tlenki azotu (NOx);

-ditlenek siarki (SO2);

-chlorowodór (HCl);

-fluorowodór (HF);

-trwałe związki organiczne (TZO), które obejmują wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), dioksyny i furany (PCDDs i PCDFs), polichlorowane bifenyle,

-lotne związki organiczne (LZO);

-metale ciężkie, zwłaszcza rtęć(Hg) i jej związki, kadm oraz tal (Cd, Tl) i ich związki oraz antymon (Sb), arsen (As), ołów (Pb), chrom (Cr), kobalt (Co), miedź(Cu), mangan (Mn), nikiel (Ni), wanad (V);

-pyłcałkowity (TSP) oraz jego frakcje PM10, PM2,5. 

Procesy energetycznego spalania paliw, zwłaszcza węgla, są głównym źródłem antropogenicznej emisji zanieczyszczeń. Ponad 75% emisji NOxi SO2, około 70% emisji CO, ponad 75% emisji pyłów i ponad 90% CO2 pochodzi z procesów spalania paliw.

Projekt: „Czyste powietrze w Kolbudach – edycja 2017”

Program: „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017)

Źródło dofinansowania: Przedsięwzięcie dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

www.wfosigw.gda.pl

 

 

Źródło: www.misja-emisja.plww.nie-truje.pl