Zadanie pn. „Otomin - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Borówkowa, Słoneczna, Polna, Dziewicza, Konna”

Termin realizacji: do 30.10.2019 r.

Koszt kwalifikowalny:  2 113 274,00 zł

Dofinansowanie w kwocie  - 1 378 100,00 zł

w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie wbudowane 2 821,4 mb kanalizacji grawitacyjnej, 890 mb kanalizacji tłocznej oraz 2 sieciowe przepompownie ścieków. Realizacja inwestycji pozwoli na likwidacje 35 zbiorników bezodpływowych na terenie posesji objętych zakresem zadania.

Realizacja zadania bezpośrednio przyczyni się do poprawy stanu czystości wód powierzchniowych i głębinowych na terenie całej gminy.