Zadanie pn. „Otomin - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Borówkowa, Słoneczna, Polna, Dziewicza, Konna”

 

Termin realizacji: do 31.12.2019 r.

Koszt kwalifikowalny: 1 881 655,54 zł

Dofinansowanie w kwocie - 1 378 100,00 zł

w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia  wbudowana została kanalizacja sanitarna
o dł. 3 704,99 mb, w tym 2 844,43 mb kanalizacji grawitacyjnej, 860,56 mb kanalizacji tłocznej oraz 3 sieciowe przepompownie ścieków.

Wykonanie inwestycji pozwoliło na:

 

  • wyłączenie z eksploatacji 35 zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia ścieków komunalnych,
  • stworzenie 11 warunków do przyłączenia nieruchomości do sieci,
  • podłączenie 37 nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Realizacja zadania bezpośrednio przyczyniła się do poprawy stanu czystości wód powierzchniowych i głębinowych na terenie całej gminy.

Dostępność do sieci kanalizacji sanitarnej zwiększyła atrakcyjność turystyczną
i inwestycyjną gminy oraz stwarza dogodne warunki dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Uporządkowana gospodarka wodno – kanalizacyjna podniosła walory ekologiczne gminy.