Umowa dotacji

nr WFOŚ/D/III-9/4991/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r .

„Zwalczanie barszczu Sosnowskiego – inwazyjnego gatunku na terenie gminy Kolbudy”

Gmina Kolbudy podpisała umowę  z WFOŚiGW
w Gdańsku na udzielenie dotacji na realizację zadania pn. „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego – inwazyjnego gatunku na terenie gminy Kolbudy”

Koszt kwalifikowalny   - 23 760,00 zł
Kwota dotacji – 15 000,00 zł

Otrzymane wsparcie finansowe udzielone na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1219 ze zmianami)


Opis zadania:

W celu usunięcia barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Kolbudy podjęte zostaną systematyczne działania, które pozwolą na zlikwidowanie populacji tej szkodliwej rośliny.

Cele realizacji projektu:

Celem głównym realizacji niniejszego projektu jest ograniczenie rozwoju
i usunięcie inwazyjnego gatunku tj. Barszczu Sosnowskiego, na terenie gminy Kolbudy.

Celem szczegółowym jest ciągły monitoring terenu oraz cykliczne
i systematyczne wykonanie zabiegów metodą mechaniczną – koszenie.

Przedmiot projektu realizowany będzie na terenie  miejscowości Bielkowo, obręb geodezyjny Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy.

Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją  łącznie stwierdzono występowanie Barszczu Sosnowskiego na powierzchni ok. 4,45 ha,  tj.  na 35 działkach.

 

Pod artykułem aktywny odnośnik do strony www.wfos.gdansk.pl