Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego – inwazyjnego gatunku na terenie gminy Kolbudy” wraz z opisem osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego.

 

1. Obszar, na którym projekt był realizowany: powierzchnia ok. 4,45 ha tj. na 35 działkach

2. Wskaźniki (wymierne rezultaty i produkty projektu):

Powierzchnia  objęta działaniami – ok. 4,45 ha
Liczba gatunków- gatunek inwazyjny tj. Barszcz Sosnowskiego – 1 szt.
Liczba działek objętych zadaniem - 35 szt.

3. Niemierzalne efekty ekologiczne projektu:

Zminimalizowanie zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.
Bezpieczeństwo mieszkańców.
Zachowanie i ochrona gatunków roślin występujących na danym terenie.
Odnowa rodzimej bioróżnorodności.
Zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się na większym terenie.

4. Utylizacja powstałej biomasy

Zgodnie z umową nr 15/06/2021/U/WGK/JB z dnia 22.06.2021 r. Wykonawca został zobowiązany do utylizacji we własnym zakresie biomasy powstałej podczas likwidacji miejsc zajętych przez Barszcz Sosnowskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Efekty realizacji projektu:

Projekt przyniósł efekt ekologiczny w postaci wymiernej jak również w postaci niewymiernej.

Wymiernym edukacyjno-informacyjnym efektem ekologicznym jest:
- wzrost uświadomienia mieszkańców nt. szkodliwości dla środowiska i zdrowia rośliny inwazyjnej;
-wzrost zainteresowania mieszkańców  możliwością skorzystania z  skutecznego i systematycznego usuwania rośliny;

Wymiernym efektem rzeczowym jest:
- umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Kolbudy oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej na stronie internetowej.