Umowa dotacji 

nr WFOŚ/D/III-9/7230/2021/AZBEST -2021

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kolbudy
– edycja 2021

 

Gmina Kolbudy dnia 12 października 2021 r. podpisała umowę  z WFOŚiGW
w Gdańsku na udzielenie dotacji na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kolbudy – edycja 2021

Koszt kwalifikowalny   - 36 997,00 zł

Kwota dotacji – 14 799,00 zł

Otrzymane wsparcie finansowe pochodzi z programu pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udzielane jest w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.  

Opis zadania:

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie wykonany demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestowych pokryć dachowych zlokalizowanych na terenie gminy Kolbudy. „Eternitowe” pokrycia dachowe zostaną zutylizowane na wyspecjalizowanym składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Planuje się objąć projektem 18 nieruchomości na terenie gminy Kolbudy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

www.wfos.gdansk.pl