W październiku 2021 r. Gmina Kolbudy podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę dotacji na realizację zadnia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolbudy”.

Dotacja uzyskana w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2021).

W wyniku naboru przeprowadzonego w 2021 roku zostało zakwalifikowanych do dofinansowania 18 nieruchomości z miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Kolbudy t.j.: Lublewo Gdańskie, Lisewiec, Kolbudy, Jankowo Gdańskie, Nowiny, Pręgowo, Łapino, Czapielsk, Otomin, Bielkówko, Buszkowy.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 15 726 zł.

Z tego otrzymano dofinansowanie w kwocie 6 290 zł stanowiące 40% kosztów kwalifikowanych.

Zadanie finansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.”

W ramach zadania przeprowadzono demontaż, transport oraz unieszkodliwienie lub transport i unieszkodliwienie 39,87 ton azbestowych odpadów, które zostały zutylizowane na wyspecjalizowanym składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Ilość odpadów unieszkodliwionych - zakres prac:

Demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest - 12,55 Mg z 6 budynków.

Transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – 27,32 Mg z 7 budynków.

Gmina Kolbudy posiada dokument pn. „Programu usuwania azbestu i wyrobów w zawierających azbest dla Gminy Kolbudy na lata 2013-2032”, którego celem jest m.in. oczyszczenie gminy z wyrobów zawierających azbest oraz zapobieganie skutkom jego oddziaływania.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

www.wfos.gdansk.pl