Umowa dotacji
nr WFOŚ/D/III-9/5153/2022 z dnia 04 lipca 2022 r .
„Zwalczanie barszczu Sosnowskiego – inwazyjnego gatunku na terenie gminy Kolbudy”

Gmina Kolbudy podpisała umowę z WFOŚiGW w Gdańsku na udzielenie dotacji na realizację zadania pn. „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego – inwazyjnego gatunku na terenie gminy Kolbudy”.

Koszt kwalifikowalny - 27 000,00 zł
Kwota dotacji - 21 600,00 zł

Otrzymane wsparcie finansowe udzielone na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1973 ze zm.)

Opis zadania:
W celu usunięcia barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Kolbudy podjęte zostaną systematyczne działania, które pozwolą na zlikwidowanie populacji tej szkodliwej rośliny.

Cele realizacji projektu:
Celem głównym realizacji niniejszego projektu jest ograniczenie rozwoju i usunięcie inwazyjnego gatunku tj. Barszczu Sosnowskiego, na terenie gminy Kolbudy.

Celem szczegółowym jest ciągły monitoring terenu oraz cykliczne i systematyczne wykonanie zabiegów metodą mechaniczną – koszenie.

Przedmiot projektu realizowany będzie na terenie miejscowości Bielkowo obręb geodezyjny Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy oraz w miejscowości Buszkowy Górne, obręb Buszkowy Górne, gmina Kolbudy.

Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją łącznie stwierdzono występowanie Barszczu Sosnowskiego na powierzchni ok. 3,6 ha tj. na 30 działkach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

www.wfos.gdansk.pl