W dniu 24 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Kolbudy reprezentowaną przez Wójta Leszka Grombalę na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni w budynku ZOZ w Kolbudach”.

Na mocy w/w umowy WFOŚiGW udzielił Gminie Kolbudy pożyczkę w wysokości 21 900 zł stanowiącej 41% kosztów kwalifikowanych zadania. Inwestycja polegała na wymianie starego pieca olejowego na nowoczesny kocioł gazowy Brötje EcoTherm Plus WGB 70 E o mocy 70 kW, zainstalowanie zasobnika do ciepłej wody użytkowej, detektora gazów i systemu alarmowego GAZEX oraz kompleksowego remontu pomieszczenia kotłowni. Realizacja przebudowy kotłowni pozwoli na efektywne ocieplenie budynku w okresie jesienno-zimowym i wczesnowiosennym zapewniając odpowiedni komfort cieplny pracownikom i mieszkańcom gminy. Umożliwi również sprawne podgrzanie wody używanej do celów higienicznych. Niewątpliwym plusem przeprowadzenia przebudowy kotłowni jest zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowania i funkcjonowania ZOZ, ponieważ stara kotłownia znajdowała się w złym stanie technicznym.

 

Wymiana starego, niesprawnego pieca olejowego na nowoczesny kocioł gazowy umożliwił ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery o 57,5 kg rocznie (w szczególności pyłów ogólnych i dwutlenku siarki).