Działalność gospodarcza

pdf CEIDG 1 (489 KB)

pdf Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 (494 KB)

pdf CEIDG POPR (394 KB)

pdf CEIDG RD (442 KB)

pdf CEIDG MW (424 KB)

pdf CEIDG RB (426 KB)

pdf CEIDG PN (418 KB)

pdf CEIDG SC (428 KB)

pdf CEIDG ZS (40 KB)

 

Ewidencja ludności

pdf Zgłoszenie pobytu stałego (140 KB)

pdf Zgłoszenie pobytu czasowego (149 KB)

pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (107 KB)

pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (122 KB)

pdf Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (120 KB)

pdf Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (111 KB)

default Wzór pełnomocnictwa (6 KB)

pdf Wniosek o udostępnienie danych (156 KB)

pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu (13 KB)

document Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego ilości osób zameldowanych w lokalu (37 KB)

pdf Wniosek o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej (388 KB)

 

Dowody osobiste

document Wniosek o wydanie dowodu osobistego (431 KB)

document Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (256 KB)

pdf Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym (38 KB)

pdf Wniosek o udostępnieni danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych (26 KB)

pdf Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym (56 KB)

pdf Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym (53 KB)

document Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (307 KB)

 

Karta Dużej Rodziny

pdf Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu (243 KB)

pdf Objaśnienia do wniosku (230 KB)

pdf Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (43 KB)

pdf Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (83 KB)

pdf Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka (81 KB)

pdf Informacja o osobach mogących wyświetlać kartę w formie dokumentu elektronicznego (88 KB)

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (318 KB)

pdf Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (324 KB)

pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć (269 KB)

pdf Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (234 KB)

pdf Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego (18 KB)

pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty (12 KB)

pdf Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (373 KB)

 

Rejestr wyborców

pdf Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (47 KB)

pdf Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B (46 KB)

pdf Deklaracja do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców (35 KB)

document Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców (15 KB)

document Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców (30 KB)