Działalność gospodarcza

pdf Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG (882 KB)

pdf CEIDG-1 Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (175 KB)

pdf CEIDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej (68 KB)

pdf CEIDG-PN Pełnomocnictwa (56 KB)

pdf CEIDG-POPR Korekta wniosku do CEIDG (47 KB)

pdf CEIDG-RB Informacja o rachunkach bankowych (64 KB)

pdf CEIDG-RD Wykonywana działalność gospodarcza (73 KB)

pdf CEIDG-SC Udział w spółkach cywilnych (67 KB)

pdf CEIDG-ZS Zarządca sukcesyjny

(69 KB)

 https://www.biznes.gov.pl/pl

 

Ewidencja ludności

pdf Zgłoszenie pobytu stałego (140 KB)

pdf Zgłoszenie pobytu czasowego (149 KB)

pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (107 KB)

pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (122 KB)

pdf Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (120 KB)

pdf Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (111 KB)

default Wzór pełnomocnictwa (6 KB)

pdf Wniosek o udostępnienie danych (156 KB)

pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu (13 KB)

document Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego ilości osób zameldowanych w lokalu (37 KB)

pdf Wniosek o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej (388 KB)

pdf Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie UKR (688 KB)

pdf Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie RUS (497 KB)

 

Dowody osobiste

document Wniosek o wydanie dowodu osobistego (133 KB)

document Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (94 KB)

pdf Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym (38 KB)

pdf Wniosek o udostępnieni danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych (26 KB)

pdf Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym (56 KB)

pdf Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym (53 KB)

document Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (81 KB)

 

Karta Dużej Rodziny

pdf Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu (243 KB)

pdf Objaśnienia do wniosku (230 KB)

pdf Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (43 KB)

pdf Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (83 KB)

pdf Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka (81 KB)

pdf Informacja o osobach mogących wyświetlać kartę w formie dokumentu elektronicznego (88 KB)

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (318 KB)

pdf Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (324 KB)

pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć (269 KB)

pdf Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (234 KB)

pdf Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego (18 KB)

pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty (12 KB)

default Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 rok - word  (25 KB)

pdf Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 rok - pdf (373 KB)

 

 

Rejestr wyborców

pdf Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (47 KB)

pdf Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B (46 KB)

pdf Deklaracja do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców (35 KB)

document Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców (15 KB)

document Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców (30 KB)