Przedsiębiorcy posiadający licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 17 września 2023 r., są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. przedłożyć organowi licencyjnemu, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2  oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym, tj. aktualne dokumenty wszystkich kierowców wykonujących przewozy na rzecz przedsiębiorcy, w postaci: orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, prawa jazdy, informacji z Krajowego Rejestru Karnego a w przypadku obcokrajowców spoza UE i EOG również zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym (jeżeli nie było przedstawione przy zgłoszeniu kierowcy do licencji) - podstawa prawna: art. 14 ust. 3 ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1123.