We wszystkich sołectwach gminy Kolbudy odbyły się zebrania wiejskie, podczas których m.in. dzielony był fundusz sołecki.

Przypomnijmy, że fundusze sołeckie to nic innego jak wyodrębniona część budżetu gminy oddana do dyspozycji mieszkańców. Aby sołectwo otrzymało pieniądze, Rada Gminy podejmuje uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, zaś kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w ustawie. O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Coroczne zebrania tradycyjnie już stanowią okazję do spotkania się mieszkańców z władzami gminy - w zebraniach brali udział Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy, Marek Goliński, z-ca wójta oraz gminny skarbnik Jarosław Falkowski. Dlatego też podczas tych zebrań, oprócz kwestii związanych z podziałem funduszu sołeckiego, poruszanych było wiele tematów dotyczących codziennych problemów mieszkańców.

Ze szczegółami zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach mogą się Państwo zapoznać w protokołach z przebiegu poszczególnych zebrań, które zamieszczane są na stronach internetowych sołectw.