Podczas październikowej sesji Rady Gminy podjęto uchwałę sprawie podziału Gminy Kolbudy na okręgi wyborcze. W sposób zasadniczy zmienia ona dotychczasowe zasady wyboru radnych.

Radni byli zobligowani do podjęcia uchwały przez Kodeks wyborczy wprowadzony w życie ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Zgodnie z zapisami tej ustawy w dokonano podziału gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

Z przepisów Kodeksu wyborczego wynika, że podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery ustalane są według jednolitej normy przedstawicielstwa. W przypadku gminy Kolbudy ustalona norma wynosi 958,33 (liczba mieszkańców na dzień 30 września 2012 podzielona na liczbę mandatów).

Większość sołectw nie posiada jednak odpowiedniej liczby mieszkańców dla obsadzenia jednego mandatu i dlatego wystąpiła konieczność połączenia sąsiadujących ze sobą sołectw dla utworzenia okręgów wyborczych. Natomiast w przypadku Kolbud oraz Kowal, podzielono jednostki na siedem okręgów jednomandatowych – tak więc w tych miejscowościach radni będą wybierani przez mieszkańców konkretnych ulic – zgodnie z podziałem zaprezentowanym w tabeli poniżej. Należy również podkreślić fakt, że zaproponowany podział w pełni uwzględnia zasady zawarte w Kodeksie Wyborczym.

Podział Gminy Kolbudy na okręgi wyborcze