KARTA INFORMACYJNA

Referat Oświaty
ul. Staromłyńska 1

 83-050 Kolbudy
tel. 058 691 05 10
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 

I. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego  młodocianych i ich wynagradzania
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
  de minimis (Dz. Urz. UE L 352z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE)
  nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
  (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika  

document wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (68 KB) document
oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
(35 KB)
document oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
(34 KB)
document oświadczenie o kosztach kwalifikujących i otrzymanej pomocy de minimis z OHP/PUP
(15 KB)
spreadsheet formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (77 KB)

2. Załączniki:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy.
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy.
 3. Kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 4. Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
 5. Kopia dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy).
 6. Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy).
 7. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis w tym okresie , oświadczenie o kosztach kwalifikujących i otrzymanej pomocy de minimis z OHP/PUP (WF-7c).
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.    

III. OPŁATY:
   Opłata skarbowa:
   ·- nie dotyczy

IV. ZASADY DOFINANSOWANIA


Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity:
 Dz.U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dofinansowanie przyznaje burmistrz (wójt, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

Zgodnie z art. 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania pracodawca obowiązany jest zawiadomić burmistrza/wójta/prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika o zawarciu umowy.

Dofinansowanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie art. 107 i 108  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

V. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się
w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

IV. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia 
jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. a) w przypadku nauki zawodu: - do 8.081 zł- przy okresie kształcenia wynoszącym
  36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy,
  kwotę dofinansowania  wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 2. b) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia

Wyżej wymienione kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Powyższy wskaźnik Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

VII. TERMIN ODPOWIEDZI:
    30 dni

VIII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Oświaty.

IX. TRYB ODWOŁAWCZY:

Strona może odwołać się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Wójta Gminy Kolbudy.

Odwołanie należy złożyć w terminie14 dni od daty doręczenia decyzji.