Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy.

Zakresy tematyczne:

„Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką obszaru”

http://trzykrajobrazy.pl/ogloszenie-nr-82017/

 „Operacje w sferze edukacyjnej w formie zajęć lub warsztatów dla osób ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu”

http://trzykrajobrazy.pl/ogloszenie-nr-92017/

„Operacje polegające na odrestaurowaniu, remoncie, konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym wraz z ich udostępnieniem i zabezpieczeniem, nadając im nową ogólnodostępną funkcję kulturową lub turystyczną”

http://trzykrajobrazy.pl/ogloszenie-nr-102017/