W roku szkolnym 2011/2012 na terenie Gminy Kolbudy realizowany był projekt Wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci z klas I-III Szkół Podstawowych z Gminy Kolbudy.

Celem głównym projektu edukacyjnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego było wsparcie indywidualnego rozwoju 204 uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Kolbudy dostosowanych do ich zdiagnozowanych potrzeb. Natomiast cel szczegółowy projektu obejmował zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych uczniów i uczennic szkół podstawowych Gminy Kolbudy poprzez udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych. Do celów szczegółowych zaliczone także zostały zostały: złagodzenie dysfunkcji u dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych poprzez stworzenie każdemu dziecku, objętemu wsparciem oferty edukacyjno wychowawczej adekwatnej do indywidualnych potrzeb oraz możliwości edukacyjnych i rozwojowych, rozwinięcie wiedzy uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych, uzdolnionych artystycznie oraz w dziedzinie nauki języka angielskiego, zwiększenie dostępności i wzmocnienie psychologiczne uczniów i uczennic poprzez korzystanie z zajęć socjoterapeutycznych, a także poprawa warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspierających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne wynikające z indywidualnych potrzeb uczniów określonych podczas przeprowadzonej diagnozy.

Wartość projektu wynosiła 200 151,90 zł.