Urząd Gminy w Kolbudach podpisał porozumienie o współpracy w ramach projektu „Równość standardem dobrego samorządu”. Współpraca będzie trwałą od maja do grudnia 2012 r. i polegać będzie na pilotażowym wdrożeniu narzędzi doskonalenia realizacji polityki równościowej na poziomie samorządowym.

Pilotażowe wdrożenie tych narzędzi polegać ma na zbadaniu obecnego stanu realizacji polityki przeciwdziałania dyskryminacji w Urzędzie oraz podjęciu działań mających na celu jej udoskonaleniu.

Projekt ma na celu wsparcie urzędów administracji samorządowej w Polsce w realizacji konstytucyjnej i unijnej zasady równości i polityki równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religie, wyznanie i poglądy, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność oraz płeć.

Projekt „Równość standardem dobrego samorządu” realizowany jest przez Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Fundację Feminoteka, Instytut Doskonalenia Administracji i Biznesu „Laudator” Sp. z o.o., Uniwersytet w Maceracie (Włochy), Miasto Vantaa (Finlandia) i Stowarzyszenie Fińska Liga Praw Człowieka (Finlandia). Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie (Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.rownoscwsamorzadzie.pl