Wójt Gminy Kolbudy podpisał dwa zarządzenia dotyczące Szkoły Podstawowej w Kowalach. Pierwszy z dokumentów zatwierdza konkurs na dyrektora nowej placówki, w wyniku którego wyłoniona została Pani Barbara Wasiołka. Drugie z zarządzeń dotyczy terminu przyjmowania zgłoszeń dzieci zamieszkałych na terenie obwodu Szkoły Podstawowej w Kowalach.

Nową Szkołą Podstawową w Kowalach pokieruje Pani Barbara Wasiołka. Wójt Gminy Kolbudy Leszek Grombala – w oparciu o przekazaną dokumentację z postępowania konkursowego, które przeprowadzono 23 lutego br. - podpisał zarządzenie zatwierdzające konkurs. Barbara Wasiołka zyskała poparcie całego składu komisji.

Zgodnie z drugim zarządzeniem, podpisanym przez Wójta Gminy Kolbudy, przyjmowanie zgłoszeń od rodziców dzieci zamieszkałych na terenie obwodu Szkoły Podstawowej w Kowalach rozpocznie się w poniedziałek 12 marca 2018 roku i potrwa do środy 28 marca 2018 roku. Zgłoszenia należy składać osobiście w pokoju nr 103 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach.

Wzory formularzy zgłoszeniowych oraz treść obu zarządzeń publikujemy (w formie załącznika) pod tekstem.

Nie znamy jeszcze terminu rozpoczęcia rekrutacji kadry nauczycielskiej do nowej szkoły. O tym, jak i o innych sprawach dotyczących nowej placówki, będziemy informować na bieżąco.

Barbara Wasiołka posiada 15-letni staż pracy pedagogicznej. Z wykształcenia jest informatykiem, doradcą zawodowym oraz oligofrenopedagogiem. Ukończyła również studia z zakresu zarządzania oświatą.

Jest autorką licznych publikacji naukowych z dziedziny pedagogiki, informatyki oraz wykorzystywania narzędzi TIK w edukacji. Artykuły Pani Barbary Wasiołki są publikowane m.in. w zeszytach naukowych renomowanych uczelni krajowych tj. np.: Politechnika Śląska, Politechnika Gdańska czy Politechnika Poznańska.

Posiada bogate doświadczenie w realizacji ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjnych, współpracując z liderami systemów edukacyjnych, badaczami, organizacjami wpływającymi na politykę edukacyjną, kreującymi trendy w nauczaniu.

Była kierownikiem ośrodka szkoleniowego, realizując projekty szkoleniowe dla nauczycieli. Jako trener przeprowadziła ponad 1000 szkoleń z zakresu wykorzystywania narzędzi TIK na każdym etapie edukacyjnym, rozwijania kreatywności, nowoczesnych metod i form pracy.

Jest współzałożycielką międzynarodowej organizacji EUROPA-FELS zrzeszającej nauczycieli z całej Europy, umożliwiając im wymianę doświadczeń i zdobywanie nowych kwalifikacji.

Pełni funkcję Rzeczoznawcy Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników do nauczania informatyki szczególnie w szkołach podstawowych.

Współpracuje z Okręgową i Centralną Komisją Egzaminacyjną jako egzaminator oraz autorka zadań egzaminacyjnych. Jest współautorką podstawy programowej kształcenia w zawodzie Technik Informatyk.

Pracując jako Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku aktywnie wspierała szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych w ich rozwoju. Przeprowadziła kilkadziesiąt ewaluacji pracy placówek oświatowych zdobywając szeroką wiedzę nt. funkcjonowania pomorskiej oświaty.

 

Jak postępują prace przy budowie szkoły Proponujemy obejrzeć krótki klip: https://www.facebook.com/kolbudy/videos/2123740111182556/

 

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowalach
http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/zarzadzenie_19_2018.pdf

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu oraz wskazania miejsca składania zgłoszeń do Szkoły Podstawowej w Kowalach
http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/zarzadzenie_20_2018.pdf