Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kolbudy

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Postąpienie minimalne

Cena wywoławcza za lokal wraz udziałem w gruncie

Nr działki
i pow. w m2

Położenie

Obręb geodezyjny

Udział w gruncie

Nr KW

1

159/1
pow.613m2

Pręgowo ul. Bukowskiego 20

Pręgowo Górne

596/ 1000

GD1G/ 00154396/9

Samodzielny lokal użytkowy (sala biesiadna) o pow. użytkowej 217,38m2. Lokal położny na parterze i piętrze budynku dwukondygnacyjnego. Lokal o nietypowym układzie funkcjonalnym. Składa się z węzła sanitarnego i komunikacji wewnętrznej na parterze i otwartej powierzchni sali biesiadnej na piętrze z pomieszczeniami kuchni, magazynu, szatni.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową oraz zabudowę usługową bez ustalania proporcji między funkcjami

2.500,00

203.100,00

 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 – ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

Nieruchomość wolna jest od ciężarów i obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 18-10-2018r.o godz. 1000 w sali 101 w budynku Urzędu Gminy Kolbudy przy ulicy Staromłyńskiej 1.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 15-10-2018r. na konto Urzędu Gminy Kolbudy w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański o/Kolbudy Nr Rachunku: 19-8335-0003-0114-8887-2000-0013.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi, gdy uczestnik wygrywający przetarg uchyla się od zawarcia umowy.

Wójt Gminy Kolbudy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolbudy p. 216. tel. (0-58) 691-05-46.