Przez dziesięć najbliższych miesięcy 21 uczniów z naszej gminy otrzymywać będzie co miesiąc kwotę 200 złotych. To uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści, którzy uzyskali odpowiednią średnią ocen na świadectwie oraz odnosili sukcesy na konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Specjalna komisja wyłoniła właśnie Stypendystów Wójta Gminy Kolbudy. Gratulujemy!

W wyznaczonym do 15 lipca 2018 roku terminie do Urzędu Gminy Kolbudy wpłynęło łącznie 146 wniosków. Ze względów formalnych odrzucono 2, które złożono po wskazanej wyżej dacie. Komisja po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej - w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie - przyznała 21 stypendiów. Najniższa liczba punktów uprawniająca do uzyskania stypendium wynosiła 40, przy średniej 5,44.
Komisja nie przyznała stypendium dla 125 uczniów ze względu na niewystarczającą liczbę punktów.

- Celem przyznawania Stypendium Wójta Gminy Kolbudy za wyniki w nauce jest promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce, osiąganych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - czytamy w uchwale Rady Gminy Kolbudy, wprowadzającej Program. - Stypendium wypłacane w miesięcznych ratach nie tylko poprawi kondycję finansową stypendysty, ale przede wszystkim będzie stanowić bardzo ważny czynnik motywujący do dalszej pracy ucznia.

Aby zostać Stypendystą Wójta Gminy Kolbudy trzeba uzyskać odpowiednią liczbę punktów. Te przyznawane są za średnią ocen na świadectwie, a także tytuły zdobyte w olimpiadach i konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim. O Stypendium ubiegać się mogą uczniowie zamieszkujący na terenie gminy Kolbudy, którzy ukończyli co najmniej czwartą klasę szkoły podstawowej i gimnazjaliści. Wnioski składać mogą rodzice, wychowawca lub dyrektor szkoły. Formalnej i merytorycznej oceny wniosków dokonuje – powołana przez Wójta Gminy Kolbudy – Komisja Stypendialna.

Informacja o przyznaniu uczniowi Stypendium Wójta Gminy Kolbudy przekazywana jest rodzicom oraz dyrektorowi szkoły. Pieniądze wypłacane są co miesiąc w okresie od września do czerwca.

Gratulujemy wszystkim, którzy sprostali kryteriom i uzyskali liczbę punktów niezbędną do otrzymania Stypendium Wójta Gminy Kolbudy.