Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił Gminie Kolbudy pożyczki w kwocie ponad 1,3 miliona złotych. Środki te zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej w Otominie. Użyczenie pieniędzy odbywa się na preferencyjnych warunkach. Dzięki inwestycji zlikwidowanych zostanie 35 tzw. „szamb”, które mogą zanieczyszczać wody powierzchniowe.

Podpisy pod stosowną umową z WFOŚiGW złożyli wójt Andrzej Chruścicki i skarbnik Jarosław Falkowski.

- Za chwilę usłyszę pewnie, że miesiąc po objęciu stanowiska zaciągnąłem pierwszą pożyczkę - żartował wójt Andrzej Chruścicki. - Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że cel na jaki zostaną przeznaczone środki jest niezwykle ważny, a warunki kredytu bardzo preferencyjne. Po wykonaniu zadania umorzeniu podlega 25 procent pożyczonej kwoty. Wybudowana kanalizacja przez długie lata służyć będzie naszym mieszkańcom. Inwestycja poprawi stan sanitarno-higieniczny wsi oraz wpłynie na poprawę stanu czystości wód na obszarze całej gminy. Efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Otomin oraz gminy Kolbudy.

Z nowej kanalizacji korzystać będą mieszkańcy ulic: Borówkowa, Słoneczna, Polna, Dziewicza i Konna. Na terenie objętym inwestycją gospodarka ściekowa nie jest uregulowana. W chwili obecnej ścieki odprowadzane są do indywidualnych bezodpływowych zbiorników tzw. „szamb”, które w przypadku nieszczelności zanieczyszczają wody powierzchniowe.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę dwóch przepompowni ścieków. Sumaryczna długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosić będzie ok. 2,8 km, a długość sieci kanalizacji tłocznej ok. 0,9 km. Ścieki sanitarne z poszczególnych zabudowań będą spływały do kolektora głównego, którym odprowadzane będą do istniejącego kolektora tłocznego i dalej - poprzez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej - do systemu kanalizacyjnego miasta Gdańsk. Do nowej instalacji podłączonych zostanie 35 budynków, co spowoduje wyłączenie z eksploatacji 35 zbiorników bezodpływowych.

Wartość zadania wyniesie  2 113 274,00 zł netto. Częściowo umarzalna pożyczka udzielona Gminie Kolbudy przez WFOŚiGW to kwota  1 378 100,00 zł.