Łącznie 74 inwestycje drogowe we wszystkich piętnastu sołectwach, to plan na lata 2018 - 2028. Na budowę nowych nawierzchni ulic nasz samorząd zamierza przeznaczyć ponad 83 miliony złotych. Jak zapewnia wójt Andrzej Chruścicki gmina zintensyfikuje też działania w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania na rozwój infrastruktury drogowej.

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że jedną z bardziej pożądanych form inwestycji samorządowych jest lokowanie środków finansowych w rozwój infrastruktury drogowej. Świadczą o tym liczne pytania, z którymi do Urzędu Gminy Kolbudy zwracają się nasi mieszkańcy. Wójt Andrzej Chruścicki wielokrotnie zapowiadał utworzenie tzw. Road Map, czyli planu realizacji kolejnych dróg lokalnych na terenie naszej gminy.

- Nie ma sołectwa, którego mieszkańcy byliby w pełni usatysfakcjonowani stanem dróg, którymi codziennie dojeżdżają do swoich domów czy osiedli - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Wszyscy wiemy też doskonale jak kosztowne są tego rodzaju inwestycje. Potrzebny jest konkretny plan, według którego w ciągu najbliższych lat rozwijać będziemy sieć dróg. Opracowaliśmy już wykaz inwestycji, które chcielibyśmy realizować w pierwszej kolejności. Uważam, że to na tę chwilę optymalny plan. Zdaję sobie jednak sprawę, że wszystkich nie da się od razu usatysfakcjonować. Zapewniam, że zrobię wszystko, aby lista ewoluowała i zyskiwała kolejne pozycje. Liczę, że pomogą w tym fundusze zewnętrzne. Będę aktywnie zabiegał o pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania.

Planowanie i odpowiednie przygotowanie realizacji inwestycji drogowych jest dużym atutem w aplikowaniu o pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych. Opracowanie mapy sieci drogowej może mieć kluczowe znaczenie zwłaszcza teraz, gdy zmieniają się zasady dofinansowywania dróg z budżetu państwa.

- Musimy mieć zaplanowane środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF), aby pokazać, że posiadamy wkład własny, który jest niezbędny do realizacji inwestycji drogowych - mówi Iwona Niedzielska, kierownik Referatu Programów Rozwojowych i Strategii UG Kolbudy. - Mapa będzie na pewno dodatkowym atutem, który ułatwi sięgnięcie po niemałe środki zewnętrzne. Obecnie zmieniają się zasady pozyskiwania dofinansowania na realizację dróg gminnych. Do tej pory rządowe dofinansowanie gminy dostawały na wykonanie konkretnej ulicy. Wdrażany Fundusz Dróg Samorządowych umożliwi występowanie o środki na sieć dróg gminnych.

Duże nadzieje z nowe rozwiązaniami dotyczącymi zasad udzielania dotacji na budowę nowych dróg wiąże również kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Adam Babkiewicz.

- Gdyby gmina uzyskała dofinansowanie, moglibyśmy kompleksowo realizować jednocześnie kilka inwestycji drogowych na terenie różnych sołectw, które docelowo utworzyłyby spójną sieć dróg - mówi Adam Babkiewicz. - Nasz samorząd ma gotowe projekty na większość inwestycji drogowych ujętych w tzw. Road Map.

Już w trakcie kampanii wyborczej Andrzej Chruścicki zapowiadał utworzenie mapy inwestycji drogowych, która będzie służyć do ustalenia i realizowania budowy dróg w całej gminie przez okres 10 lat. W opinii wójta Andrzeja Chruścickiego planowanie przedsięwzięć drogowych jest podstawą zarządzania. Daje gwarancję realizacji inwestycji.

Wspomniana kwota ponad 83 milionów złotych miałaby być przeznaczona wyłącznie na drogi. W opracowaniu jest również plan inwestycji kubaturowych o wartości ponad 15 milionów złotych. O liście projektów związanych z budową, remontami, modernizacją obiektów czy zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych poinformujemy niebawem.

lp Sołectwo Stan przygotowania inwestycji Koszt inwestycji
Babidół - Nowiny 3 967 000,00 zł
1 Nowiny-Babidół - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Tęczowa Polana - ul. Jaśminowy Stok II kw. 2019 kompleksowo 3 967 000,00 zł
Bąkowo 1 500 000,00 zł
2 Bąkowo - budowa ul. Wieczornych Mgieł (nakładka asfaltowa od DW221 do górki) II etap zgłoszenie nakładka 200 000,00 zł
3 Bąkowo - modernizacja ul. Żurawiej (nakładka asfaltowa od Straszyna do planowanej Obwodnicy Metropolitalnej) zgłoszenie nakładka 600 000,00 zł
4 ul.Parkowa Jankowo, dojadz od strony Jankowa do Sarniej Doliny II kw. 2020 kompleksowo 550 000,00 zł
5 przejście dla pieszych na wysokości drogi wojewódzkiej 221 do ulicy prowadzącej do Sarniej Doliny 2018 projekt 150 000,00 zł
Bielkowo 750 000,00 zł
6 Bielkowo - przebudowa ul. Cedrowej wraz z oświetleniem zgłoszenie nakładka 1,2 km 750 000,00 zł
Bielkówko 14 080 000,00 zł
7 Bielkówko - wykonanie nawierzchni ul.Jagodowej zgłoszenie - YOMB 150 000,00 zł
8 Bielkówko - wykonanie nawierzchni ul. Górnej zgłoszenie - YOMB 680 mb 550 000,00 zł
9 Bielkówko - budowa ul. Studziennej wykonanie odwodnienia, chodnika od ul. Wyżynnej do placu sołeckiego projekt I kw. 2019 kompleksowo 650 mb 2 600 000,00 zł
10 Bielkówko - przebudowa ul. Polnej projekt III kw. 2019 kompleksowo 1650 mb 7 500 000,00 zł
11 Bielkówko - przebudowa ul. Okrężnej I etap projekt IV kw. 2019 kompleksowo 750 mb 2 300 000,00 zł
Buszkowy 980 000,00 zł
12 remont chodnika przy ul. Dolnej od Lipowej do sklepu zgłoszenie 230 000,00 zł
13 parking przy szkole projekt kompleksowo I kw. 2019 300 000,00 zł
14 utwardzenie ul. Zielone Wzgórze projekt odwodnienie - YOMB 270 mb 450 000,00 zł
Czapielsk 3 970 000,00 zł
15 utwardzenie ul. Bratek zgłoszenie nakładka 650 mb I etap 500 000,00 zł
16 utwardzenie ul. Fiołkowej projekt nakładka 3 100 000,00 zł
17 utwardzenie ul. Jarzębinowej zgłoszenie YOMB 400 mb 270 000,00 zł
18 utwardzenie ul. Słonecznikowej zgłoszenie YOMB 100 mb 100 000,00 zł
Jankowo Gdańskie 10 325 000,00 zł
19 Jankowo - budowa ul. Podgórnej, modrnizacja ul. Straszyńskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem projekt kompleksowo 2018 4 750 000,00 zł
20 Jankowo - utwardzenie ul. Jantarowej projekt 2018 235 000,00 zł
21 Jankowo - utwardzenie ul. Ogrodowej projekt kopleksowo         II kw. 2019 2 100 000,00 zł
22 Jankowo - budowa ul. Turkusowej wraz z oświetleniem projekt kompleksowo I kw. 2019 1 880 000,00 zł
23 Jankowo - modernizacja ul. Jankowskiej projekt kompleksowo   I kw. 2019 860 000,00 zł
24 Jankowo utwradzenie ul. Hiacyntowej, Daliowej, Straszyńska zgłoszenie YOMB 100 000,00 zł
25 Jankowo- budowa ul. Mokrej projekt kompleksowo do zlecenia2020 400 000,00 zł
Kolbudy 14 200 000,00 zł
26 Oświetlenie ścieżki rowerowej od ZKPiG do Kowal wzdłuż DW221 projekt 2018 1 100 000,00 zł
27 Kolbudy - budowa parkingu wzdłuż ul. Polnej projekt 2018 200 000,00 zł
28 Kolbudy - budowa ul. Nowińskiej od PKP do skrzyzowania z ul. Na skarpie projekt do zlecenia 800 000,00 zł
29 Kolbudy - budowa ul. Przedszkolnej projekt 2018 1 450 000,00 zł
30 Kolbudy - przebudowa ul. Leśnej i Raduńskiej projekt II kw. 2019 kompleksowo 1 500 000,00 zł
31 Kolbudy - przebudowa ul. Polnej i dróg przyległych projekt II kw. 2019 kompleksowo 2 900 000,00 zł
32 Kolbudy - przebudowa ul. Tysiąclecia projekt II kw. 2019 kompleksowo 500 000,00 zł
33 Kolbudy - przebudowa nawierzchni przy ul. Tysiąclecia pomiędzy blokami projekt 2018 kompleksowo 450 000,00 zł
34 Kolbudy - przebudowa ul. Adama Ważnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz utwardzenie ul.Skrzatów projekt II kw. 2019 kompleksowo 1 600 000,00 zł
35 Kolbudy - droga rowerowa wokół Zbiornika Bielkowskiego projekt 2018 1 100 000,00 zł
36 Kolbudy - przebudowa mostu ul.Przemysłowej   przy OSP Kolbudy wspólny projekt z powiatem 1 100 000,00 zł
37 Poszerzenie mostu na Raduni wzdłuż drogi DW221 projekt 500 000,00 zł
38 Modernizacja ul. Wędkarskiej i Topolowej zgłoszenie 450 000,00 zł
39 Budowa mostku przy śluzie projekt I kw. 2019 550 000,00 zł
Kowale 9 100 000,00 zł
40 Kowale - przebudowa ul. Przy Sadzie projekt 2016 1 200 000,00 zł
41 Kowale - wykonanie projektów przebudowy ul. Nektarowej, Sadowej projekt do zlecenia 4 900 000,00 zł
42 Kowale remont ul. Apollina projekt do zlecenia 500 000,00 zł
43 Kowale - budowa ul. Krętej i Glazurowej projekt 2018 2 500 000,00 zł
Lisewiec 1 620 000,00 zł
44 Lisewiec - budowa ul. Leśne Echo rozpoczęcie realizacji zgłoszenie płyty YOMB 500 000,00 zł
45 Lisewiec - modernizacja ul. Pagórkowej zgłoszenie płyty YOMB 150 000,00 zł
46 Lisewiec - przebudowa ul. Potokowej zgłoszenie płyty YOMB 550 000,00 zł
47 Lisewiec - modernizacja ul. Malowniczej chodnik kolejne etapy projekt 2018 420 000,00 zł
Lublewo Gdańskie 5 200 000,00 zł
48 Lublewo Gdańskie - budowa ul. Bukowej projekt I kw. 2019 kompleksowo 1 250 000,00 zł
49 Lublewo Gdańskie - budowa ul. Wojska Polskiego projekt I kw. 2019 kompleksowo 1 500 000,00 zł
50 Lublewo Gdańskie - utwardzenie ul Brzoszowej zgłoszenie YOMB 350 000,00 zł
51 Lublewo Gdańskie - utwardzenie ul . Słonecznej zgłoszenie YOMB 600 000,00 zł
52 Lublewo Gdańskie - rozbudowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem projekt II kw. 2019 1 500 000,00 zł
Łapino 150 000,00 zł
53 Łapino - utwardznie ul. Sienkiewicza i Wołodyjowskiego zgłoszenie płyty YOMB 150 000,00 zł
Ostróżki 1 150 000,00 zł
54 Ostróżki - utwardzenie ul. A. Mickiewicza zgłoszenie - YOMB 200 000,00 zł
55 Ostróżki - rozbudowa ul. Konopnickiej projekt 2018 950 000,00 zł
56 Ostróżki - Pręgowo budowa chodnika projekt zlecony łącznie z Pręgowem -   zł
Otomin 10 900 000,00 zł
57 Otomin - budowa ul. Jagodowej projekt 2018 2 500 000,00 zł
58 Otomin - budowa ul. Żurawiej dokończenie projekt 2017 1 800 000,00 zł
59 Otomin - budowa ulicy Okrężnej projekt 2018 1 600 000,00 zł
60 Otomin - budowa ulicy Mandarynkowej projekt 2018 950 000,00 zł
61 Otomin - budowa ul. Różanej (droga przy kościele) projekt kompleksowy II kw. 2019 900 000,00 zł
62 Otomin- ul. Konna budowa chodnika wraz z odwodnieniem projekt kompleksowy II kw. 2019 2 950 000,00 zł
63 Otomin ul. Pogodna budowa chodnika projekt kompleksowy 200 000,00 zł
Pręgowo 5 170 000,00 zł
64 Pręgowo - przebudowa ul. Brzozowej projekt 2018 550 000,00 zł
65 Pręgowo - budowa ul. Kościelnej projekt kompleksowy 650 000,00 zł
66 Pręgowo - wykonanie dróg dojazdowych do terenów gminnych projekt 2018 200 000,00 zł
67 Pręgowo - utwardzenie ul. Wyżynnej zgłoszenie - YOMB 250 000,00 zł
68 Pręgowo - utwardzenie ul. Grzybowej zgłoszenie YOMB 100 000,00 zł
69 Pręgowo - utwardzenie ul. Pieczarkowej zgłoszenie YOMB 80 000,00 zł
70 Pręgowo - utwardzenie ul. Rydzowej zgłoszenie YOMB 70 000,00 zł
71 Pręgowo-Ostróżki budowa oświetlenie i chodnika projekt kompleksowy 800 000,00 zł
72 Pręgowo-Kolbudy budowa chodnika Wspólny projekt z powiatem 800 000,00 zł
73 Pręgowo budowa ul. Źródlanej projekt 2018 170 000,00 zł
74 Pręgowo ul. Św. Rocha - Bukowskiego skrzyżowanie Wspólny projekt z powiatem 1 500 000,00 zł
      83 062 000,00 zł