Radni Gminy Kolbudy przyjęli budżet na rok 2019. Dochody określone w uchwale opiewają na kwotę 111 991 933,00 złotych. Wydatki przewiduje się na poziomie ponad 115 591 533,00 złotych. Deficyt budżetowy wynosi 3 599 600,00 zł, co stanowi 3,2 proc. dochodów budżetowych. Podczas sesji przyjęto również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbudy na lata 2019-2029.

Zarówno Wieloletnia Prognoza Finansowa, jak i budżet na rok 2019 zyskały poparcie ośmiu radnych, przy siedmiu głosach wstrzymujących się. Plan dochodów i wydatków na rok 2019, wraz z prognozą na najbliższe dziesięć lat zostały przyjęte bez głosu sprzeciwu.

- Dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali za tym budżetem - zwrócił się do radnych wójt Andrzej Chruścicki. - W mojej opinii jest to budżet przede wszystkim odpowiedzialny i realny do wykonania. Nie o to chodzi, żeby coś rozpocząć, tylko żeby skończyć. Zaproponowany budżet taki właśnie jest. Wiemy kiedy chcemy kończyć, a nie tylko rozpoczynać poszczególne inwestycje.

Budżet kompromisu

Radni zwracali uwagę, że przyjęty plan wydatków zapewne nie usatysfakcjonuje wszystkich mieszkańców. Nie brakowało opinii, że przysłowiowy tort, który trzeba podzielić na wszystkie sołectwa - ze względu na zadłużenie gminy - jest stosunkowo skromny. Podkreśliła to również Przewodnicząca Rady Gminy Kolbudy

- Życzę wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy Kolbudy realizacji tego budżetu - mówiła po głosowaniu Emilia Jóźwik. - Mam świadomość, że nie jest to budżet satysfakcjonujący nas wszystkich. Wiemy, że jest to budżet kompromisu. Wierzę, że dzięki tym dyskusjom, które miały miejsce dzisiaj, ale również w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, podczas wielu spotkań radnych, uda nam się gminę dobrze prowadzić.

Basen w Kolbudach w 2021 roku

Zanim jednak radni przystąpili do głosowania uchwał w sprawie podziału budżetowych środków trwała dyskusja, w której sporo miejsca poświęcono sprawie budowy pływalni w Kolbudach. Tej części sesji przysłuchiwało się z uwagą kilkunastu mieszkańców. Od dłuższego czasu pojawiały się bowiem głosy o planowanym odstąpieniu od realizacji basenu. Jak zapewnił wójt Andrzej Chruścicki basen powstanie, choć konieczne będą zmiany projektowe, które pozwolą obniżyć koszt inwestycji.

- Zamiast basenu za około 25 milionów złotych będziemy budować basen za 14 milionów - mówił wójt Andrzej Chruścicki. - Pływalnie chcemy oddać do użytku w 2021 roku. Chodzi nam o to, żebyśmy basen mogli szybko oddać mieszkańcom, a nie tylko go budować. W przeciwnym wypadku realizacja trwałaby 4-5 lat, a my nie moglibyśmy korzystać z pływalni. Rozmawiamy z wykonawcą i ograniczamy zakres, aby zamknąć się w kwocie 14 milionów. Wykorzystamy to co zrobiono do tej pory i nie zadłużamy bardziej gminy.

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów odpowiadał na pytania radnych dotyczące ograniczeń projektowych.

- Basen będzie dostosowany do potrzeb szerokiej grupy osób - mówił Adam Babkiewicz. - Zawierać będzie dwie niecki. Jedna składać się będzie z sześciu torów o długości 25 metrów, a jej głębokość wynosić będzie od 1,2 metra do 1,8 metra. Głębokość drugiej niecki, w której odbywać się będzie mogła nauka pływania czy zajęcia fitness, wyniesie od 60 do 90 centymetrów.

Jak mówiono podczas sesji basen w nowej wersji nie będzie posiadał ruchomego dna, co zakładał pierwotny projekt. Ograniczona zostać ma również liczba witryn na frontowej stronie obiektu, co pozwoli ograniczyć koszt budowy. Inwestor dołoży też starań, aby towarzysząca pływalni infrastruktura, w miarę możliwości, mogła być w przyszłości rozbudowywana.

W przyjętym przez Radę Gminy Kolbudy budżecie dochody bieżące ustalono na kwotę 108 488 933,00 złotych a dochody majątkowe na 3 503 000,00 złotych. Z kolei wydatki bieżące budżetu określono na poziomie 102 567 790,00 złotych, natomiast majątkowe 13 023 743,00 złotych.

Łączna wysokość rezerw budżetowych wyniesie 700 000,00 zł. Z czego na wydatki nieprzewidziane zabezpieczono 380 000,00 złotych. Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w rezerwie celowej zaplanowano 320 000,00 złotych.

Inwestycje za ponad 13 milionów złotych

Mieszkańców analizujących budżet interesują przede wszystkim wydatki planowane na realizację inwestycji. Na ten cel w budżecie na rok 2019 gmina chce przeznaczyć ponad 13 milionów złotych. Na liście zadań budowlanych, remontowych i modernizacyjnych ujęto ponad 60 pozycji. Wśród inwestycji drogowych, które pochłoną najwięcej środków znajdujemy budowę ulicy Wojska Polskiego w Lublewie Gdańskim oraz budowę ulicy Podgórnej, Straszyńskiej i Rzemieślniczej w Jankowie Gdańskim. Około 3 miliony złotych zaplanowano również na dokończenie budowy szkoły w Kowalach.

W planie budżetu ujęto również dofinansowanie zadań stanowiących inicjatywę lokalną. We współpracy z mieszkańcami realizowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowościach Lublewo Gdańskie, Bielkówko i Otomin.

Warto zaznaczyć, że z zaplanowanej kwoty ponad 13 milionów złotych skorzystają wszystkie sołectwa Gminy Kolbudy.

- Na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, jak budowa kanalizacji, gmina planuje w tym roku wydać około 1,5 miliona złotych - mówi Adam Babkiewicz , kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. - Na budowę i modernizację infrastruktury drogowej planujemy przeznaczyć około 5,4 miliona zł. Infrastruktura oświatowa pochłonie około 4 milionów złotych. Około 600 tysięcy chcemy też przeznaczyć na oświetlenie ulic. Około 450 tysięcy złotych planujemy wydać na rozbudowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej.

Na kwotę 1 051 917,00 złotych określono w budżecie wydatki na obsługę długu

 

pdf Budżet 2019 (16.11 MB)