W porządku obrad szóstej sesji Rady Gminy Kolbudy ujęto procedowanie projektów pięciu uchwał. Przegłosowano m.in. regulację zrównującą wysokość diet wszystkich przewodniczących poszczególnych komisji, a także nadano nazwy trzem ulicom na terenie gminy. Określono ponadto wymogi dotyczące „Raportu o stanie Gminy Kolbudy”, który powinien zostać opracowany przez Wójta Gminy Kolbudy do końca maja br. Żadna z procedowanych podczas sesji uchwał nie wzbudziła większych emocji. Przy podejmowaniu większości decyzji radni byli jednomyślni.

Ponieważ głosowania przebiegły wyjątkowo sprawnie było więcej czasu na poruszenie mniejszych i większych problemów z jakimi na co dzień borykają się mieszkańcy poszczególnych sołectw.

Co z kontenerami na używaną odzież?

Radni zwrócili uwagę na pojemniki, do których zbierana jest używana odzież, a właściwie na bałagan jaki panuje wokół kontenerów. Jak poinformował wójt Andrzej Chruścicki umowa zezwalająca na ich stawianie na terenach należących do gminy wygasła. Obecnie przygotowywana jest nowa, według której na gminnych terenach wydzielone zostaną zaledwie cztery monitorowane lokalizacje, w których staną kontenery, co pozwoli znacznie ograniczyć proceder podrzucania śmieci.

Niebezpieczne punkty na drodze wojewódzkiej 221

Wiele pytań i sugestii zgłaszanych podczas sesji dotyczyło bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 221. Niestety wygląda na to, że kompleksowych zmian na trasie Kościerzyna - Gdańsk nie należy się spodziewać do czasu realizacji planowanej przebudowy węzła Kowale. Do tego (nieokreślonego bliżej) czasu można jedynie mówić o wdrażaniu rozwiązań doraźnych. Wójt Andrzej Chruścicki zapowiedział, że w najbliższych dniach spotka się z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich, czyli zarządcy wspomnianej drogi i przekaże najważniejsze sugestie. Nad przygotowaniem uwag i propozycji pracować będą również członkowie Rady Gminy Kolbudy. Spośród sugerowanych podczas dyskusji rozwiązań radni proponowali m.in. wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na skrzyżowaniu DW 221 i ulicy Magnackiej w Kowalach, gdzie duży problem stanowią wyjeżdżające na drogę wojewódzką, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Kowale, ciężarówki. W miejscu tym regularnie dochodzi do kolizji drogowych.

Ograniczona widoczność na skrzyżowaniach

Inny ze zgłaszanych przez radnych problemów dotyczył skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ulicami Tysiąclecia i Dworcową w Kolbudach. Wyjazd z tych ulic na DW 221 jest trudny ze względu na mocno ograniczoną widoczność, do czego przyczyniają się m.in. pojazdy ciężarowe parkujące przy schodach prowadzących do zlokalizowanego przy skrzyżowaniu sklepu. Pytano, czy istnieje możliwość przebudowy problematycznej „krzyżówki” kosztem pobocza przylegającego do terenu wspomnianego obiektu handlowego. Również ta sugestia została zanotowana przez przedstawicieli Urzędu Gminy Kolbudy.

Naprawa dróg gruntowych

Znaczna część uwag dotyczyła złego stanu dróg gruntowych, który uwidocznił się zwłaszcza po ostatnich roztopach. Problem ten występuje na terenie wszystkich niemal sołectw. Wójt Andrzej Chruścicki poinformował, że wkrótce ogłoszony zostanie przetarg, w którym wyłoniona zostanie firma odpowiedzialna za równanie i wypełnianie ubytków w tzw. „gruntówkach”. Jednocześnie przedstawiciele Urzędu Gminy Kolbudy zapewnili, że wszelkie zgłaszane problemy dotyczące stanu infrastruktury drogowej usuwane są na bieżąco. Uwagi dotyczące stanu dróg oraz prośby o interwencje zgłaszać należy do Referatu Gospodarki Komunalnej UG Kolbudy dzwoniąc na numer (58) 691 05 45. Wójt Gminy Kolbudy nie krył, że rozważana jest zasadność i możliwość powołania specjalnej grupy remontowej, która byłaby odpowiedzialna za prowadzenie pilnych, drobnych napraw. Mogłaby ona działać np. w ramach jednej z gminnych spółek.

Co z placami zabaw w Kowalach

Radna z sołectwa Kowale poruszyła kwestię dotyczącą placów zabaw na terenie wsi. Zaniepokojenie mieszkańców wywołała bowiem informacja o planowanej likwidacji terenu rekreacyjnego dla najmłodszych przy ulicy Heliosa. Informację tę potwierdził wójt Andrzej Chruścicki. Deweloper, na terenie którego zlokalizowany był dotąd plac zabaw, wypowiedział gminie dzierżawę. Wójt zapewnia jednak, że zamontowane tam wyposażenie zostanie przeniesione o kilka metrów na teren Szkoły Podstawowej w Kowalach. Nowe zabawki mają się również pojawić na placu zabaw przy ulicy Pilotów. Najprawdopodobniej nie dojdzie natomiast do skutku - planowane i zapowiadane przed kilkoma miesiącami - utworzenie terenu rekreacyjnego na gruncie należącym do jednego z dyskontów. Warunki dotyczące ewentualnego wykupu fragmentu działki, jakie przedstawił właściciel terenu zmuszają gminę do rezygnacji z rozważanego wcześniej rozwiązania.