Od czwartku 2 maja br. rozpoczyna się nabór wniosków w ramach programu „Zielone Kolbudy”. Mieszkańcy mogą się ubiegać o dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii. Formularze będą przyjmowane do 31 maja br. Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Kolbudy.

Dotacja celowa ze środków budżetu Gminy Kolbudy jest udzielana na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w postaci:

  • ogniw fotowoltaicznych
  • kolektorów słonecznych
  • pomp ciepła

Do korzystania z dotacji na zasadach określonych w załączonym poniżej Regulaminie jest Wnioskodawca będący podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, to jest:

  • osoba fizyczna, z wyłączeniem osób, które spełniają warunek do objęcia pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  • wspólnota mieszkaniowa

Wnioskodawca musi stale zamieszkiwać i posiadać tytuł własności (współwłasności, użytkowania wieczystego) do nieruchomości położonej na terenie Gminy Kolbudy, na którym zainstalowane będzie urządzenie.

Dotacja udzielona w 2019 roku może być przeznaczona na pokrycie kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia poniesionych nie wcześniej niż po podpisaniu umowy dotacyjnej. Wnioski rozpatrzy komisja powołana przez Wójta Gminy Kolbudy.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji, a także wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku określa - zamieszczony pod tekstem - Regulamin.

Wypełnione formularze należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolbudy. W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji, wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie pochodzą z budżetu gminy.

Program „Zielone Kolbudy” nie przewiduje możliwości udzielenia dotacji na wymianę pieców oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Zadania te są obecnie realizowane w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”. Nabory prowadzą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/o-programie-czyste-powietrze-/