Od 1 września rozpoczyna się rekrutacja na nieodpłatne zajęcia w publicznych przedszkolach Gminy Kolbudy. W ramach projektu „Jajko czy kura... - przedszkolaki z Gminy Kolbudy rozwijają swoje kompetencje” w placówkach prowadzone będą zajęcia: logopedyczne, sensoryczne, rewalidacyjne, psychologiczne oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. Przedszkolaki będą też poznawać język angielski oraz zagadnienia z robotyki i nowoczesnych technologii. Zaplanowano również zajęcia przyrodniczo – techniczne „eksperyment”, skierowane do 3 latków.

Dokumenty rekrutacyjne (deklaracja uczestnictwa dziecka w projekcie, oświadczenie oraz umowa) dostępne będą u dyrektorów placówek objętych projektem. Nabór potrwa do połowy września br.

Przypomnijmy, że w ramach podpisanej w lipcu br. umowy z Zarządem Województwa Pomorskiego nasz samorząd otrzyma ponad 1,7 mln zł dofinansowania na rozwijanie jakości usług świadczonych w dziewięciu placówkach przedszkolnych. Projekt „Jajko czy kura… - przedszkolaki z Gminy Kolbudy rozwijają swoje kompetencje” adresowany jest do grupy 435 dzieci w wieku 3-6 lat.

Z zewnętrznych funduszy skorzysta również kadra pedagogiczna. Nauczyciele uczestniczyć będą w warsztatach z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii, podnoszenia kwalifikacji z innowacyjnych metod nauczania oraz kształtowania właściwych postaw.

Dofinansowanie przeznaczone będzie ponadto na doposażenie placówek przedszkolnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji dodatkowych zajęć.

Placówki objęte projektem:

  1. Gminne Przedszkole w Kolbudach
  2. Oddział Przedszkolny w Kolbudach
  3. Oddział Przedszkolny w Kolbudach filia w Buszkowych
  4. Gminne Przedszkole w Bielkówku
  5. Oddział Przedszkolny w Bielkówku
  6. Gminne Przedszkole w Lublewie
  7. Oddział Przedszkolny w Lublewie
  8. Oddział Przedszkolny w Pręgowie
  9. Gminne Przedszkole w Kowalach


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.


Projekt współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020